Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa płyt grzewczych do prasy 770x2140x50

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 15/WWOL/PB/2019
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-08-02
Data dodania 2019-07-23

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    23.07.2019r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    "Dostawa płyt grzewczych do prasy 770x2140x50"

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do dnia 20.12.2019r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 02.08.2019r. do godz.14:30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania: 15/WWOL/PB/2019 - Dostawa płyt grzewczych do prasy 770x2140x50

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

 

UWAGA!

Informacja z dnia 02.08.2019r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 01.08.2019r.

Pytanie 1:

W zawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego nr 15/WWOL/PB/2019 na "Dostawa płyt grzewczych do prasy 770x2140x50" mam pytanie:

Wymagana długość płyty powinna wynosić 2140mm, czy w ramach tego wymiaru można wykonać komorę serwisową o długości ok 120mm, która ułatwi konserwację i ewentualne naprawy, ale nie bierze pełnego udziału w wulkanizacji (temp. max90*C), czy też komora serwisowa powinna znaleźć się poza wymiarem 2140mm.

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, że wspomniana komora serwisowa może znajdować się już w tym wymiarze 2140mm.

 

UWAGA!

Informacja z dnia 29.07.2019r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do zapytań od Oferentów z dnia 25.07.2019r.

Pytanie 1:

Dzień dobry.

Proszę o przedłużenie terminu składania Ofert w postępowaniu 15/WWOL/PB/2019 „Dostawa płyt grzewczych do prasy 770x2140x50” do 09.08.2019 r. włącznie.

Pytanie 2:

dzień dobry,

w nawiązaniu do przedmiotowego postępowania, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie :

- czy dopuszczalne jest zastosowanie płyt grzewczych o grubości 60 mm zamiast ujętych w postępowaniu o grubości 50 mm. 

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający przychyla się do prośby Oferenta i wydłuża termin składania ofert do dnia 09.08.2019r.

Ad.2. Zamawiający przychyla się do prośby Oferenta i wyraża zgodę na przedłożenie oferty na płyty o grubości 60mm,

         jednakże ciężar płyt nie może przekroczyć 200kg (zostaje doprecyzowany opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SIWZ)

 

Załączniki:

SIWZ

zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 - formularz ofertowy

zał. nr 3 - ośw. o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

zał. nr 4 - ośw. o zachowaniu poufności

zał. nr 5 - projekt umowy

zał. nr 6 - ośw. o akceptacji projektu umowy

zał. nr 7 - ośw. o akcpetacji Procedury Zakupów Bestgum Polska

zał. nr 8 - ośw. o siedzibie poza granicami RP

zał. nr 9 - ośw. o akceptacji regulaminu aukcji elektronicznej

zał. nr 10 - ośw. o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

zał. nr 11 - ośw. o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE

zał. nr 12 - ośw. o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS I US

zał. nr 13 - ośw. o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą ochrony  danych osobowych