Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa samochodu specjalistycznego

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 7/ABAR/TR/2019
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-09-19
Data dodania 2019-09-04

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   04.09.2019 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

      Dostawa samochodu specjalistycznego

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    31.12.2019 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia ( szczegółowy opis zawiera punkt 14 SIWZ)

    A= C1+C2+C3   -   gdzie, 

 

 A- suma C1,C2,C3

C1- ocena za cenę samochodu wraz z zabudową

C2- ocena za długość gwarancji

C3 – ocena za moc silnika

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających.

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych.

    Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych  

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania.

Termin składania ofert został określony do dnia:  19.09.2019 r do godziny 15-stej

13. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

                BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

                Znak postępowania: 7/ABAR/TR/2019

        Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego.

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

 Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

 Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

Uwaga ! W związku z otrzymaniem kilku pytań od oferentów poniżej przedstawiamy ich treść i odpowiedzi:

- W dniu  04.09.2019 wpłynęło poniżej wymienione zapytanie dotyczące powyższego postępowania zakupowego:

Czy przednia szyba podgrzewana jest niezbędna ? Czy ewentualnie możemy ją wykluczyć ze specyfikacji auta?

Z związku z powyższym pytaniem Komisja Przetargowa postanowiła przychylić się do prośby oferenta i postanowiono usunąć wymóg podgrzewanej szyby z zał. nr.1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.

 

- W dniu  04.09.2019 wpłynęło poniżej wymienione zapytanie dotyczące powyższego postępowania zakupowego:

Czy dopuszczalne jest złożenie oferty na auto 7-osowe , zamiast 6- osobowego?

Z związku z powyższym pytaniem Komisja Przetargowa postanowiła zmienić zapis z zał. nr.1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – dotyczący wymogu ilości miejsc siedzących z 6 na minimum 6.

Powyższe zmiany w  zał. nr.1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia zostały zamieszczone na stronie internetowej Bestgum Polska sp. z o.o. w dniu 10.09.2019 r.

 

- W dniu  09.09.2019 wpłynęło poniżej wymienione zapytanie dotyczące powyższego postępowania zakupowego:

Czy Zamawiający dopuści samochód z kołem zapasowym pełnowymiarowym zamiast zestawu naprawczego?

Komisja Przetargowa dopuszcza koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z lewarkiem zamiast zestawu naprawczego.

 

- W dniu  11.09.2019 wpłynęło poniżej wymienione zapytanie  dotyczące powyższego postępowania zakupowego:

Czy dopuszcza się auto bez tempomatu?

Komisja Przetargowa informuję, iż nie dopuszcza złożenia oferty na auto bez tempomatu.

 

- W dniu  11.09.2019 wpłynęło poniżej wymienione zapytanie  dotyczące powyższego postępowania zakupowego:

Proszę o informację czy długość strefy załadunku >3000mm mierzona jest po podłodze?

Komisja Przetargowa informuje, iż  długość strefy załadunku mierzona jest po podłodze i musi umożliwiać przewóz elementów o długości > 3000 mm . Jak w opisie  strefa po zabudowie ścianką narzędziową i wieszakiem powinna zostać wyposażona w „wózek”, mieszczący się pomiędzy nadkolami (od strony wieszaka, gdyż z drugiej strony nadkole będzie zabudowane ścianką narzędziową). Pozostała przestrzeń ponad „wózkiem” wystarczy do przewozu używanych przez nas urządzeń.

- W dniu  14.09.2019 wpłynęło poniżej wymienione zapytanie  dotyczące powyższego postępowania zakupowego

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu samochodu -  6 os. bez możliwości demontażu tylnego rzędu foteli ?

Komisja Przetargowa informuje, iż  siedzenia mogą być zamontowane  na stałe, jednakże przestrzeń do wysokości 40 cm  będzie miała możliwość otwierania ścianki grodziowej, i bedzię wolną przestrzenią pod fotelami.

 

Załączniki do pobrania :

SIWZ 

Załączniki do SIWZ:

Zał. 1 - Opis  przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium RP.

Zał. 4 - Projekt Umowy.

Zał. 5 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Zał. 7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji  Regulaminu Przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum Polska Sp. z o.o.

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Zał. 12 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobe ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego.