Tenders

Nazwa zamówienia

Zbycie Zbędnych Składników Majątku w BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Osoba prowadząca Jarosław Kaczmarek
Numer postępowania 01/JKAC/Z/2019
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-10-10
Data dodania 2019-10-01

1. Nazwa i adres Zbywającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2,Nazwa i siedziba właściwa dla Organizowania Postępowania

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

3. Miejsce i termin prowadzonego postępowania zbycia zbędnych składników majątków.

   BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

4. Data wystawienia ogłoszenia

   01.10. 2019r.

5.Miejsce i forma składania Ofert

    Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania: 1/JKAC/Z/2019

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

6.Miejsce i termin , w którym można dokonać oględzin stanu zbywanych składników majątku.

Oględzin można dokonać w BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec, w terminie od 01.10.2019r do 10.10.2019r. O oględzinach proszę poinformować telefonicznie dzień wcześniej pod numerem telefonu 44 737 18 54, tel kom. 693 444 154, osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jarosław Kaczmarek.

7.Przedmiot rodzaj, typ i  ilość zbywanych składników majątku zawiera

Załącznik nr 1  Postępowanie nr 1/JKAC/Z/2019 – Zbyt Składnika Majątku

7. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

8. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   „Zbycie zbędnych składników majątku w BESTGUM POLSKA sp z o.o.”

9. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia -    100% cena

10. Opis warunków udziału w postepowaniu zbytu oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zbycia.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

11. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

12. Możliwość składania ofert częściowych

      Dopuszcza składania ofert częściowych

13. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

14. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

15. Termin składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 10.10.219r do godz 15.00

16. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady przedmiotu zbycia.

17. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

18. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

19. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zbywający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zbywający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zbywający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

20. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zbytu i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

21. Warunkiem zakończenia postępowania zbycia i zawarcia umowy zbycia jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

 

22. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku ze zbyciem, mają charakter poufny i mogą być      zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zbycia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola    Stron, przy czym Zbywający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
zbycia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania                                kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów   informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez   Zbywającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą   umową, Zbywający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w   niniejszym punkcie.

 

Załączniki:

zał. nr 1 - Ceny wywoławcze

zał. nr 2 - Formulalarz ofertowy