Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawy cieczy chłodząco-smarującej stosowanej przy obróbce stali

Osoba prowadząca Łukasz Miłosz
Numer postępowania 02/LMIL/PM/2020
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2020-07-10
Data dodania 2020-05-19

Uwaga: Informujemy że w dniu 24.06.2020 zgłoszono rejestracje w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R - zmiana danych / dodanie kodów CN). Z uwagi na powyższe prosimy o ofertowanie cen bez podatku akcyzowego.

Uwaga: Informujemy że w dniu 03.06.2020 zmieniono termin składania ofert na dzień 10.07.2020 do godziny 14:00. Zamieszczamy również odpowiedzi na do tej pory zadane pytania:

Proszę o potwierdzenie mojego rozumienia stwierdzenia, że „Dostawca zapewni czyszczenie chemiczne maszyn …..”, które rozumiem, że dostawca na własny koszt ma dostarczyć odpowiednią ilość środka myjąco-odkażającego do czyszczenia wszystkich Państwa obrabiarek.

Czy może/ma też go nadzorować ? Kto ma to wykonać ? Czy ma też zorganizować odbiór zużytego chłodziwa ? czy może tylko ma nadzorować poprawność czyszczenia przed zalaniem jego chłodziwem, które wykonana Państwa zespół  przy użyciu produktów aktualnie stosowanych w Państwa Zakładzie ?

ODP: Dostawca zapewni na własny koszt odpowiednią ilość środka myjąco-odkażającego, którą wg wytycznych dostawcy chłodziwa zastosujemy podczas wymiany chłodziwa w obrabiarkach.

Odbiór zużytego chłodziwa organizuje Bestgum. Czyszczenie maszyn i zalanie ich nowym chłodziwem wykonają pracownicy Bestgum.

Dostawca może ale nie musi nadzorować poprawność czyszczenia maszyn przed zalaniem ich chłodziwem.

Przyjmujemy, że wymieniamy chłodziwo średnio w czterech maszynach rocznie o łącznej pojemności zbiorników na chłodziwo 1000 l.

 

Uwaga: Informujemy że w dniu 28.05.2020 zmieniono termin składania ofert na dzień 26.06.2020 do godziny 14:00. Zamieszczamy również odpowiedzi na do tej pory zadane pytania:

Jaki koncentrat chłodziwa jest w tej chwili stosowany (pozwoli to ocenić poziom cenowy, w jakim możemy szukać zamiennika) ?

ODP.:    Proszę stosować się do opisu przedmiotu zamówienia. Marka stosowanego chłodziwa nie ma znaczenia.

Jaka jest twardość wody do sporządzania emulsji (czy to woda z sieci miejskiej, czy ze stacji demineralizacji).

ODP.: Woda do sporządzania emulsji pochodzi z sieci. Twardość od 60 ÷ 500mg/l.

Jak należy rozumieć zdanie „Minimalny okres przydatności do użytku: 5 miesięcy”. Chodzi o przydatność do użytku samego koncentratu, czy też trwałość emulsji w układzie (zależy od wielu czynników)?

ODP. :Minimalny okres przydatności (5 miesięcy) dotyczy dostarczanego koncentratu, licząc od dnia dostawy. (Pkt ten nie dotyczy trwałości roztworu w układzie obrabiarki, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników, trudnych do przewidzenia z góry).

Reakcja alergiczna u 1 pracownika może wystąpić z różnych powodów - ludzie są uczuleni na bardzo różne substancje, również te, których nie zawiera chłodziwo, co nie zawsze jest łatwo i szybko stwierdzić?

ODP.: Jeśli chłodziwo spowoduje reakcję alergiczną u choćby jednego pracownika, musi zostać zamienione na inne. Takie historie już się zdarzały. Celem wprowadzenia u nas nowego chłodziwa jest m.in. poprawa warunków bhp.

Jak należy rozumieć zdanie „Dostawca zapewni czyszczenie chemiczne maszyn przed wymianą chłodziwa”, co miałoby wchodzić w ten zakres? Ile jest maszyn/zbiorników z gotową emulsją, oraz jaka jest objętość emulsji w układzie?

ODP.: Przed wymianą chłodziwa dostawca zapewni czyszczenie chemiczne zbiorników na chłodziwo w obrabiarkach, o następujących pojemnościach zbiorników:

- 2 obrabiarki - po 800 l

- 5 obrabiarek - po 400 l

- 6 obrabiarek - po 200 l

- 1 obrabiarka - po 80 l

- 1 obrabiarka - po 40 l

- 2 obrabiarki - po 30 l

- 32 obrabiarki - po 10-20 l

Czyszczenie przy pomocy preparatu chemicznego dodawanego do układu. Kolejne czyszczenie zbiorników: raz w roku średnio w czterech maszynach o łącznej pojemności ok. 1000 l.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

19.05.2020r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Dostawy cieczy chłodząco-smarującej stosowanej przy obróbce stali.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

Do 31.07.2021r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert został określony do dnia 10.07.2020r. godz.14:00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

powołując się na znak postępowania:

02/LMIL/PM/2020 Dostawy cieczy chłodząco-smarującej stosowanej przy obróbce stali.

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

SIWZ

Zał. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10

Zał. 11

Zał. 12

Zał. 13