Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa zapalników nieelektrycznych, konektorów powierzchniowych oraz rurki detonującej

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 18/WWOL/PS/2020
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2020-12-18
Data dodania 2020-12-04

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    04.12.2020r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    „Dostawa zapalników nieelektrycznych, konektorów powierzchniowych oraz rurki detonującej”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 18.12.2020r. do godz.13:30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  nr 18/WWOL/PS/2020 - „Dostawa zapalników nieelektrycznych,
      konektorów powierzchniowych oraz rurki detonującej”

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAG!

Informacja z dnia 18.12.2020r.

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia 21.12.2020r. do godz.1300

 

UWAGA!

Informacja z dnia 11.12.2020r.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 08.12.2020r.

Pytania:

Proszę uprzejmie o odpowiedzi na poniższe wątpliwości:

  1. Na jakiej podstawie będą Państwo realizowali zakup środków strzałowych?
  2. Na jakiej podstawie formalnej będą Państwo realizowali transporty środków strzałowych?
  3. W załączniku przesyłamy nasze spostrzeżenia co do treści dokumentów przetargowych, prosimy o rozjaśnienie wątpliwości. Pozwoliłam sobie na komentowanie hasłami na dokumentach bo tak wydaje się być łatwiej.

Odpowiedzi:

Ad.1.    Zakup środków strzałowych będzie realizowany na podstawie posiadanej przez naszą Spółkę koncesji.

Ad.2.    Podstawą do wykonania transportu środków strzałowych będzie plan ochrony oraz zgłoszenie do komendy policji o planowanym transporcie. Zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, zgłoszenia dokonuje
            kierownik komórki organizacyjnej, z której rozpoczyna się transport najpóźniej 3 dni przed planowaną datą transportu. Dlatego też do tego czasu będziemy podawać dane niezbędne do dokonania zgłoszenia.

Ad.3.    Co do uwag dotyczących słów ”dostawa” – „zakup”. W naszej spółce dopuszczalne są 3 rodzaje umów: dostawy, usługi, roboty budowlane. Przedmiotem postępowania jest dostawa.

Ad.4.    Uwaga dot. pkt 4. OPZ – wykonawca powinien zapewnić spełnienie wszystkich wymagań Umowy ADR. Oczywiście większość tych wymagań będzie dotyczyła dostarczanych produktów.

Ad.5.    Uwaga do pkt 9. OPZ – Zamysłem tego wymogu było to, aby w przypadku stwierdzenia wady zapalników, np. w czasie wykonywania robót strzałowych, można było je zareklamować. Niestety zawsze może
            zdarzyć się sytuacja wykonania wadliwego produktu przez producenta. 
Co do ewentualnego uzupełnienia ilościowego – kierowca, który odbiera zamówione produkty sprawdza etykiety na opakowaniach w celu
            weryfikacji ilości. Natomiast
 tutaj również może się zdarzyć, że np. na etapie produkcji nie zostały spakowane produkty, które pierwotnie miały się znaleźć w kartonie (nawet już po skanowaniu).

Ad.6.    Umowa – par. 8 ust. 7 – wcześniej w umowie jest wspomniane, iż dostawca jest zobowiązany do wystawienia również dokumentu przewozowego, Zamawiający odstępuje od tego wymogu. Podstawą do
            wystawienia faktury będzie tylko dokument WZ / awizo.

Ad.7. Zamawiajacy informuje, że dokonał poprawy omyłek pisarskich w projekcie umowy - zał. nr 5 do SIWZ.

Załączniki:

SIWZ

Zał. 1 -  Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 -  Formularz  ofertowy

Zał. 3 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 -  Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 -  Projekt Umowy

Zał. 6 -  Oświadczenie o akceptacji treści Umowy

Zał. 7 -  Oświadczenie Oferenta o akceptacji Procedury Zakupów BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Zał. 8 -  Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 9 -  Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 11 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Klientów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 12 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Oświadczenie Oferenta o nie zaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.