Tenders

Nazwa zamówienia

Świadczenie usług transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Osoba prowadząca Zbigniew Jasiński
Numer postępowania 01/ZJAS/TP/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-07-07
Data dodania 2021-06-30

UWAGA

Informujemy , że w dniu 13.07.2021 postępowanie 01/ZJAS/TP/2021 Świadczenie usług transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. zostało unieważnione bez podawania przyczyn

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

30.06.2021 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Świadczenie usług transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

12 miesięcy od podpisania umowy

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert został określony do dnia 07.07.2021

14. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail zbigniew.jasinski@bestgum.pl

powołując się na znak postępowania:

01/ZJAS/TP/2021 - Świadczenie usług transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

Załączniki:

SWZ - usługi transportowe

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 - Formularz ofertowy

Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 6 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 7 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 8 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 9 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą RODO.

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji treści umowy.

Zał. 11 - Projekt umowy