Tenders

Nazwa zamówienia

Warunki Odbioru i Zagospodarowania Odpadów z Bestgum Polska Sp z o.o.

Osoba prowadząca Jarosław Kaczmarek
Numer postępowania Postępowanie nr 3/JKAC/Z/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-09-24
Data dodania 2021-09-14

Warunki Odbioru i Zagospodarowania Odpadów

z BESTGUM POLSKA Sp z o.o.

 

Postępowanie nr 3/JKAC/Z/2021

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2,Nazwa i siedziba właściwa dla Organizowania Postępowania

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

3. Miejsce i termin prowadzonego postępowania zbycia zbędnych składników majątków.

   BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

4. Data wystawienia ogłoszenia

   14.09.2021r.

5.Miejsce i forma składania Ofert

    Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania: 3/JKAC/Z/2021

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

6.Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin odpadów.

Oględzin można dokonać w BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec, w terminie od 15.09.2021r do 23.09.2021r. O oględzinach proszę poinformować telefonicznie dzień wcześniej pod numerem telefonu 44 737 40 73, tel kom. 693 444 154, osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jarosław Kaczmarek.

Przedmiot rodzaj, typ i ilość odbieranych i zagospodarowywanych odpadów zawiera

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

8. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

9. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   „Warunki Odbioru i Zagospodarowania Odpadów z BESTGU POLSKA Sp z o.o.”

10. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia -    100% cena

11. Opis warunków udziału w postepowaniu zbytu oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zbycia.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

12. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

13. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

14. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

15. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

16. Termin składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 24.09.2021r do godz. 10.00

17. Zzmawiający nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady odpadów.

18. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

19. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

20. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje    przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku, gdy zostaną złożone  
co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

21. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

22. Warunkiem zakończenia postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów i zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

 

23. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zbycia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu zbycia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. jest uprawniona ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

Do przeprowadzanego  postępowania wpłynęło zapytanie od firmy   . 

o następującej treści:

Dzień dobry,

Wystawili Państwo zapytanie dotyczące zagospodarowania 200 ton gumy.

Czy byłaby możliwość, aby przesłali mi Państwo zdjęcia materiału, który ma być zagospodarowany.

Na zadane pytania Komisja Przetargowa udzieliła następujących odpowiedzi:

W odpowiedzi na państwa pytanie przesyłamy zdjęcia odpadów gumy pełnej o kodzie 07 02 80.

zdjęcie odpadów

zdjęcie odpadów

zdjecie odpadów

zdjecieodpadów

     

Do przeprowadzanego  postępowania wpłynęło zapytanie od firmy    

o następującej treści:

Szanowni Państwo,

W ramach prowadzonego postępowanie zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania i wnioski:

1.            Proszę o udostępnienie zdjęć odpadów objętych zamówieniem.

2.            Czy Zamawiający dysponuje badaniami (wartość opałowa, ciepło spalania, wilgoć, chlor, popiół) przedmiotowych odpadów? Jeśli tak, to prosimy o ich udostępnienie.

3.            Czy Zamawiający dokona załadunku odpadu? jakim rodzajem sprzętu?

4.            W jakich godzinach można odbierać odpady?

5.            Jaki jest jednorazowy koszt ważenia odpadów na wadze należącej do KWB w Rogowcu?

6.            Czy Zamawiający dopuszcza zlecenie tran sportu odpadów podwykonawcy posiadającemu uprawnienia do transportu odpadów?

7.            Jakie wraz z formularzem oferty należy przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do przetwarzania odpadów?

8.            Podczas pobieranie ze strony załącznika Oświadczenie o akceptacji przez Oferenta  Dobrych Praktyk Zakupowych pojawia się błąd.

9.            Wnoszę o wykreślenie pkt 1.4.5 wzoru umowy, ponieważ wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

10.          Wnoszę o zmianę zapisu pkt 2.7 umowy w zakresie terminu odbioru odpadów. Termin ten zgodnie z OPZ został określony na 3 dni robocze.

11.          Wnoszę o wykreślenie z wzoru umowy pkt 2.9. Żądanie przez Zamawiającego wykonania prac niewymienionych wyraźnie w Umowie lub jej Załącznikach, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, stawia Zamawiającego w pozycji dominującej i stwarza ryzyko kierowania do Wykonawcy nieuzasadnionych roszczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i wyczerpujący, oraz opisany za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

12.          Mając na uwadze swobodę zawierania i kształtowania umów oraz zasadę równości wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisów:

a)            W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.2.

b) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenie za dwa pełne miesiące.

c) W przypadku wyrządzenia przez pracowników Zamawiającego szkody w mieniu Wykonawcy lub podwykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający jest zobowiązany do jej naprawienia w terminie wskazanym przez Wykonawcę. Po upływie tego terminu Wykonawca jest uprawniony do naprawienia szkody we własnym zakresie oraz obciążaniu Zamawiającego karą umowną w wysokości stosownych udokumentowanych kosztów powiększonych o 10%.

13.          Wnoszę o dopisanie w pkt 14.1 umowy również epidemii i pandemii.

14.          Wnoszę o ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej określonej w 18.1. umowy do 40% całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto.

15.          Czy Zamawiający opracował Specyfikację Warunków Zamówienia i może ją udostępnić?

Na zadane pytania Komisja Przetargowa udzieliła następujących odpowiedzi:

1.  Zdjęcia odpadów gumy pełnej o kodzie 07 02 80 udostępnimy na stronie internetowej BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

2.  Nie dysponujemy

3.  Załadunek odbywa się przy pomocy suwnicy przez zamawiającego na samochód umożliwiający załadunek suwnicą.

4.  Odpady można odbierać w godzinach 7,00 – 15.00.

5.  Jednorazowy koszt ważenia odpadów na wadze należącej do KWB w Rogowcu to 20,00 PLN netto.

6. Tak –dopuszczamy zlecenie transportu podwykonawcy który ma uprawnienia do transportu          odpadów.

7.   Dokumenty, potwierdzające posiadanie uprawnień do przetwarzania odpadów, które należy złożyć to : aktualne decyzje administracyjne na transport, zbieranie, zagospodarowanie, utylizacja odpadu o kodzie 07 02 80.

8.   Błąd poprawiono.

9.   Nie wyrażamy zgody – zapis utrzymujemy.

10. Należy ujednolicić zapisy – zmieniamy zapis  w pkt. 2.7 termin określamy na 3 dni robocze.

11. Faktycznie chodzi o zapis w pkt 2.8 – nie wyrażamy zgody na wykreślenie pkt2.8 –zapis utrzymujemy.  

12. Nie wyrażamy zgody na proponowane zapisy w umowie.

13. Wyrażamy zgodę na dopisanie pkt.14.1.6 w brzmieniu: epidemię.

14. Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisów w pkt 18.1 – zapis utrzymujemy.

15. W zastępstwie Specyfikacji Warunków Zamówienia przedstawiliśmy Państwu  dokument Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Od tej samej firmy 

1.            Czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów samochodami z naczepy typu „ruchoma podłoga”?

2.            Jaka jest gęstość właściwa (nasypowa) odpadów?

3.            Jaki będzie minimalny, jednorazowy załadunek odpadu?

4.            Jaka będzie częstotliwość odbiorów?

Na zadane pytania Komisja Przetargowa udzieliła następujących odpowiedzi:

  1.  Tak –dopuszczamy odbiór odpadów samochodami typu „ruchoma podłoga”.
  2.  Odpowiadając zatem na pytanie o gęstość nasypową big-bagów to po skontrolowaniu 3 szt big bagów gęstość wynosiła:
  1. Big bag nr. 1 – 529 kg/m3   (715 kg w objętości 1,35 m3)
  2. Big bag nr. 2 – 240 kg/ m3  (320 kg w objętości 1,35 m3)            
  3. Big bag nr. 3 – 611 kg/m3   (825 kg w objętości 1,35 m3)
  1. Gdy powstanie odpad,  zgłaszamy wywóz i umawiamy się z Odbiorcą na odbiór, ilość odpadu zależy od podstawionego pojazdu i od ilości odpadu, którą aktualnie dysponujemy, minimalny jednorazowy załadunek odpadu przewidujemy na około 8 ton..
  2. Zamawiający przewiduje odbiór odpadów 1 maksymalnie 2 razy w miesiącu, przy czym każdorazowo, jeśli powstanie odpad zgłaszamy wywóz i umawiamy się z Odbiorcą na konkretną ilość i dzień odbioru.

Do przeprowadzanego  postępowania wpłynęło zapytanie od firmy                                                                             

o następującej treści:

Chciałbym przedstawić ofertę na próbną partię gumy od Państwa.

Potrzebuję tylko informacji do celów logistycznych.

Guma jest zapakowana w Big Bagi, czy będzie możliwość odbioru Tirem „firanką”?

Z Państwa doświadczenia, jakie ilości są odbierane jednym transportem.

Z góry dziękuję za informacje.

Na zadane pytania Komisja Przetargowa udzieliła następujących odpowiedzi:

Niestety interesuje nas tylko stała współpraca  i odbiór całościowy odpadu (podpisanie umowy na dwa lata).Możliwe jest pobranie próbki odpadu po uzgodnieniu terminu wizyty. Odpad jest aktualnie magazynowany w workach typu Big-Bag. Gęstość nasypową big-bagów to po skontrolowaniu 3 szt big bagów wynosiła:

Big bag nr. 1 – 529 kg/m3   (715 kg w objętości 1,35 m3)

Big bag nr. 2 – 240 kg/ m3  (320 kg w objętości 1,35 m3)            

Big bag nr. 3 – 611 kg/m3   (825 kg w objętości 1,35 m3)

Odbiór tirem  typu „ firanka” jest mało opłacalny, ponieważ mało worków mieści się na takim pojeździe ( ciężko ustawić worek na worku). Najlepszym rozwiązaniem jest pojazd z dużym kontenerem, do którego można załadować nawet 20 ton odpadu.

Do przeprowadzanego  postępowania wpłynęło zapytanie od firmy                                                                             

o następującej treści:

W związku z zapytaniem dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 07 02 80 mam kilka pytań:

1.            jaka jest waga załadunku.

2.            jak daleko od zakładu jest zlokalizowana waga i jaki jest koszt ważenia dla jednego odbioru. 

3.            jaka jest częstotliwość odbioru odpadów

Na zadane pytania Komisja Przetargowa udzieliła następujących odpowiedzi:

  1. Gdy powstanie odpad,  zgłaszamy wywóz i umawiamy się z Odbiorcą na odbiór, ilość odpadu zależy od podstawionego pojazdu i od ilości odpadu, którą aktualnie dysponujemy, minimalny jednorazowy załadunek odpadu przewidujemy na około 8 ton.
  2. Waga należąca do KWB Bełchatów znajduje się w odległości ok 1 -2 km od naszej siedziby – koszt ważenia to ok 20 zł netto/1 ważenie.
  3. Zamawiający przewiduje odbiór odpadów 1 maksymalnie 2 razy w miesiącu, przy czym każdorazowo, jeśli powstanie odpad zgłaszamy wywóz i umawiamy się z Odbiorcą na konkretną ilość i dzień odbioru.

 

                                               

Załączniki do pobrania poniżej:

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 Zlecenie Odbioru Odpadu 

Załącznik nr 4 Karta Przekazania Odpadów

Projekt Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.

Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym

Oświadczenie Oferenta - ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Oświadczenie o akceptacji przez Oferenta projektu umowy 

Oświadczenie   Oferenta  posiadającego   siedzibę poza  terytorium Rzeczpospolitej    Polskiej

Oświadczenie  o akceptacji przez Oferenta  Dobrych Praktyk Zakupowych

Oświadczenie  o akceptacji przez Oferenta Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu składek ZUS, KRUS i opłat podatków w US  

Oświadczenie  o zapoznaniu się klauzulą informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych