Tenders

Nazwa zamówienia

KAUCZUKU SKI-3 i SBR 1502/ 1500

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 29/JGLO/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-11-18
Data dodania 2014-10-21

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  20.X.2014r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg nieograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Zakup  i dostawy: KAUCZUKU  SKI-3  i SBR 1502/ 1500

   Dokładne  Opisy   Przedmiotu w Załącznikach - Nr 2.

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  30.06.2015r

 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia      

   spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

               6.1 Formularz  ofertowy   na przedmiot zamówienia  Załącznik nr 1

               6.2 Opisy przedmiotu/produktu/  zamówienia –          Załącznik nr 2 (Kauczuk SKI-3, SBR 1502)

               6.3 Regulamin  przeprowadzenia  aukcji elektronicznej PGE – Załącznik Nr 3 

               6.4 . Przewidywany  harmonogram  dostaw                - Załącznik Nr 4  

               6.5. Oświadczenie  Wykonawcy  posiadającego firmę poza terytorium  RP- Załącznik Nr 5

               6.6 .  Protokół   magazynowy                                             Załącznik  Nr 6    

               6.7 . Projekt umowy handlowej                                        Załącznik Nr 7

               6.8 . Oświadczenie  Wykonawcy  o akceptacji  Umowy Załącznik  Nr 8
               6.9. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                     przetargowym -                                                         Załącznik nr 9

               6.10. Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności -  Załącznik nr 10

 7. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

  100% cena

 8. Składanie zamówień uzupełniających;

   Zamawiający  dopuszcza składanie  ofert  częściowych.

 9. Możliwość składania ofert wariantowych

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 10. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

   Zamawiający nie wymaga 

 11. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -                     Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia  : 18  listopada 2014r.

      Ofertę wraz  z  wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ  Nr  29 /JGLO/2014r

       należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul.Św. Barbary 3 97-427
       Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

 12. Termin związania ofertą: 

  90 dni 

 13.  Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

   niepublicznego

   Zawarcie umowy na okres  : 5.01.2015r  do   30.06.2015r

 14.  Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

   negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

   której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

            Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

             przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

             oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

             w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

UWAGI

 


Sprawę prowadzi: Jan Głowacki

Dział: Logistyki i Handlu
Poczta: jan.glowacki@bestgum.pl