Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa trójtlenku antymonu

Osoba prowadząca Łukasz Miłosz
Numer postępowania 11/LMIL/TP/2022
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2022-04-28
Data dodania 2022-04-22

1. Nazwa i adres Zamawiającego

BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

22.04.2022 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Dostawa trójtlenku antymonu

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

Dostawa do dnia 11.05.2022 r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) , załącznikach znajdujących się na stronie BESTGUM POLSKA sp. z o.o.  http://bestgum.pl/przetargii przesłanym zapytaniu ofertowym.

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert został określony do końca dnia 28.04.2022 r.

14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć, przesłać drogą elektroniczną na adres email

lukasz.miloszk@bestgum.pl 

 powołując się na znak postępowania:

11/LMIL/TP/2022 Dostawa trójtlenku antymonu.

15. Termin związania ofertą

21 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia zobowiązania w postaci zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. Dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

OPZ

Zapytanie ofertowe 1501

Zał 1 - Oświadczenie  oferenta o spełnienie warunków uczestnictwa
Zał 2 - Oświadczenie o poufności
Zał 3 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych
Zał 4 - Oświadczenie Oferenta
Zał 5 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych