Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup Geowłókniny 300 g/m2, pospółki zagęszczalnej, Palików fi 7-10 mm

Osoba prowadząca Ewelina Grzelak
Numer postępowania 13/EGRZ/SB/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-05-18
Data dodania 2015-05-13

 

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  13.05.2015r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego:

  4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

        1)     Geowłóknina 300 g/m2       -   4 500 m2  

        2)     Pospółka zagęszczalna      -      920 t     

        3)     Paliki  fi 7-10 mm                -  1 500 szt.  

  4.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załącznikach Nr 1; 2 oraz 3

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego: Od dnia podpisania umowy  do 30.11.2016 r

 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia  

            warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:                                                           

           6.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu  przetargowym według Załącznika nr 4,

           6.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 5

      7.  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

           100 %  cena

      8.  Składanie zamówień uzupełniających;

             Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień uzupełniających

       9. Możliwość składania ofert częściowych:

           Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

      10.  Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

      11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

     12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -                                                                       

           Termin składania: do dnia 18.05.2015r do godz. 13:00

           Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail : ewelina.grzelak@bestgum.pl

            w tytule podać: „Zakup Geowłókniny 300 g/m2, pospółki zagęszczalnej, Palików  fi 7-10 mm” 

 Znak postępowania: 13/EGRZ/SB/2015

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem.

     13. Termin związania ofertą: 

            90 dni

     14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

            niepublicznego

            -

     15. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

     16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

            negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

            której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

           Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

           przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2   

          oferty niepodlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy

          zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

 

ZAŁĄCZNIKI

załącznik 1: POBIERZ PLIK

załącznik 2: POBIERZ PLIK

załącznik 3: POBIERZ PLIK

załącznik 4: POBIERZ PLIK

załącznik 5: POBIERZ PLIK

 


Sprawę prowadzi:

Dział: Logistyki i Handlu

Ewelina Grzelak

Poczta: ewelina.grzelak@bestgum.pl