Tenders

Nazwa zamówienia

Modernizacja układu chłodzenia linii kalandrowej i mikserowej

Osoba prowadząca Rafał Motyl
Numer postępowania 11/RMOT/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-05-25
Data dodania 2015-05-21
 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  21.05.2015 r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetargi ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  - przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż trzech chłodni wyparnych , pompy obiegowej, stacji dozowania wody oraz kompletnej automatyki do w/w urządzeń.

  Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  do 30.11.2015 r

 5. Opis warunków udziału w postępowaniu :

  - Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym według Załącznika nr 1,

  - Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2

 6. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

  100% cena,

 7. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia 25.05.2015r do godz. 14:00

 8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć na e-mail:

  rafal.motyl@bestgum.pl , w tytule prosimy podać : Znak postępowania: 11/RMOT/2015

 9. Termin związania ofertą:

  90 dni

 10. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 11.  
 12.  
 13. ZAŁĄCZNIKI
 14. załącznik 1: POBIERZ PLIK
  załącznik 2: POBIERZ PLIK
 15. Sprawę prowadzi:

  Dział: Kontrolingu

  Rafał Motyl

  Poczta: rafal.motyl@bestgum.pl