Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup wiertnicy gąsienicowej do wiercenia studni odwodnieniowych

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 02/WWOL/DR/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-06-05
Data dodania 2015-05-26

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul.św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    26.05.2015r.

3. Okreslenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg ograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    "Zakup wiertnicy gąsienicowej do wiercenia studni odwodnieniowych"

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do dnia 31.07.2016

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    6.1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków uczestnictwa w postepowaniu przetargowym wg. załącznika nr 1

    6.2. Oświadczenia Oferenta o zachowaniu poufności wg. załącznika nr 2

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

9. Mozliwość składania ofert częściowych

    Zamawiąjący nie dopuszcza skłądania ofert częściowych

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3%wartości umowy

12. Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do do udziału w postepowaniu

    Termin składania wniosków został określonydo dnia 05.06.2015r do godz.13:00

13. Wniosek o dopuszczenia do udziału w postepowaniu należyzłożyć na adres e-mail:

    waldemar.wolkiewicz@bestgum.pl , w tytule powołując się na znak postepowania 02/WWOL/DR/2015  "Zakup wiertnicy gąsienicowej do wiercenia studni odwodnieniowych"

    Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostana złożone co najmniej 2 oferty       nie podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

    Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

 

UWAGA !

Informujemy, że z dniem 05.08.2015 r zostaje unieważnione postępowanie 02/WWOL/DR/2015 - Zakup wiertnicy gąsienicowej do wiercenia studni odwodnieniowych do głębokości ok.30m

 

 

Załączniki:

- zał. nr 1

- zał. nr 2