Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa mieszanki Argon+CO2

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 06/WWOL/NK/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-07-23
Data dodania 2015-07-20

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Bestgum Polska Sp. z o.o., ul.św.Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

20.07.2015r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg ograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

butla Argon+CO2 (7.1m3) - 270szt

butla Argon+CO2 (12m3) - 270szt

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

Do dnia 31.07.2016r.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

     6.1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków uczestnictwa w postepowaniu przetargowym wg. załącznika nr 1

     6.2. Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufnosci wg. załącznika nr 2

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

8. Możliwość skłądania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających

9. Możliwość skłądania ofert częściowych

Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych

10. Możliwość składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezp[ieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

12. Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu

Termin składania wniosków został określony do dnia 23.07.2015r

13. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nalezy złożyć na e-maila:

waldemar.wolkiewicz@bestgum.pl; w tytule powołując się na znak postępowania:

 06/WWOL/NK/2015 "Dostawa mieszanki Argon+CO2"

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem.

14. Termin związania ofertą

60 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego 

-

16. Zastrzegamy sobie mozłiwość unieważnienia postepowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji hadlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert  w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy

Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą

 

Załączniki:

zał. nr 1 

zał. nr 2

zał. nr 3