Tenders

Nazwa zamówienia

Transport i dostawa środków strzałowych

Osoba prowadząca Iwona Lewińska
Numer postępowania 1/ILEW/IB/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-09-02
Data dodania 2015-08-26

Rogowiec ,  dn. 26.08.2015r

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  26.08.2015r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego:

  Transport i dostawa środków strzałowych

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  Od dnia podpisania umowy  do 31.12.2016 r

  6   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia        warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:  

               6.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                     przetargowym według Załącznika nr 1,

               6.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności według Załącznika nr 2

        7.Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

  100% cena

        8.  Składanie zamówień uzupełniających;       

    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zamówień uzupełniających

         9. Możliwość składania ofert częściowych:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

        10.  Możliwość składania ofert wariantowych   

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

        11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.          

       12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -                                                                       

  Termin składania: do dnia   02.09.2015r godz. 10:00

  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z zał. nr  1, zał. nr  2  należy złożyć    na e-mail : iwona.lewinska@bestgum.pl

   w tytule podać : „Transport i dostawa środków strzałowych”

  Znak postępowania: 1/ILEW/IB/2015

  Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem.

       13. Termin związania ofertą: 

  90 dni

        14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

              niepublicznego

  Zawarcie umowy do dnia 31.12.2016

  15. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie  bez podania przyczyn.

16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejsze oferty   przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2  oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy 

Parametrem  licytowanym  w aukcji  będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych ofert Wykonawcy.

Zamawiający ma prawa odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

 

  ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: POBIERZ PLIK

załącznik 1:  POBIERZ PLIK  
załącznik 2:  POBIERZ PLIK