Tenders

Nazwa zamówienia

Usługa dźwigiem samojezdnym dla BESTGUM POLSKA sp. z o. o. Oddział Turów

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 34/BGOS/PO/2024
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2023-11-20
Data dodania 2023-11-13

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,  ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   13.11.2023 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   34/BGOS/PO/2024 -Usługa dźwigiem samojezdnym dla BESTGUM POLSKA sp. z o. o. Oddział  Turów

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia:  od 01.01.24 r. do 31.12.2025 r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 20.11.2023 r. godz.14.00
14. Ofertę zaszyfrowaną programem 7-ZIP wraz z Załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną  na adres e-mail : przetargi@bestgum.pl 

      powołując się na znak postępowania :  34/BGOS/PO/2024 -Usługa dźwigiem samojezdnym dla   BESTGUM POLSKA sp. z o. o. Oddział  Turów

  Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

       W przypadku złożenia oferty na wymagany e-mail Zamawiający prosi o kontakt, w celu potwierdzenia otrzymania przesłanej oferty.            

15. Termin związania ofertą

       30 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego             

   i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

Załączniki:

SWZ

Zał. 1 - Opis  przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 4 - Oświadczenie o akceptacji  Regulaminu Przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. 5 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Zał. 6 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 7 - Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego.

Zał. 8 - Oświadczenie  o  posiadaniu OC i NNW  lub OC działalności firmy.

Zał. 9 - Oświadczenie o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy odpowiednich uprawnień do wykonywania pracy na urządzeniach którymi świadczone będą usługi.

Zał. 10 - Oświadczenie o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy aktualnych badań lekarskich.

Zał. 11 - Projekt umowy.

Zał. 12 - Oświadczenie o akceptacji zał. nr 11 – Projekt umowy.

Zał. 13 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu