Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa kauczuku butadienowo - styrenowego

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 10/ABAR/TP/2023
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2024-02-15
Data dodania 2024-02-08

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   08.02.2024r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   Dostawa kauczuku butadienowo - styrenowego                                                

5. Wymagane termin realizacji zamówienia niepublicznego

     do 04.03.2024r.

6. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    Najniższa cena netto – 100 %

7. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

8. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych  

9. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

10. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert:  do godziny 12:00 dnia 15.02.2024r

12. Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@bestgum.pl

13. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty

14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

15. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

 Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

 Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

17. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

18. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

19. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

SWZ

Załączniki do SWZ:

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Zał. 4 - Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufności.

Zał. 5 - Oświadczenie Oferenta o sankcjach.

Zał. 6 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP.

Zał. 7 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. 8 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Zał. 9 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 10 - Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Regulaminu prowadzenia Aukcji Elektronicznej

Zał. 12 - Zapytanie ofertowe.