Tenders

Nazwa zamówienia

Usługa wynajmu żurawia samojezdnego szosowo-terenowego Q35 T o mocy min. 200 kW

Osoba prowadząca Agnieszka Grochowiec
Numer postępowania 57/AGRO/PW/2024
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2024-07-12
Data dodania 2024-07-05

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

  05.07.2024r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Usługa wynajmu żurawia samojezdnego szosowo-terenowego q35 t o mocy min. 200kW" – postępowanie nr:   57/AGRO/PW/2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY W ZAŁ. NR 1 DO SWZ

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin rozpoczęcia realizacji umowy od dnia podpisania umowy.

    Termin realizacji umowy do 31.03.2025r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin przesłania ofert został określony do dnia 12.07.2024r. DO GODZINY 11:00

   13.1  Ofertę zaszyfrowaną programem 7-ZIP wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać droga
               elektroniczną na adres email
: przetargi@bestgum.pl

   13.2. Zamawiający prosi o przesłanie hasła do zaszyfrowanej oferty w dniu 12.07.2024r.
                 w godzinach 11:00-11:30. Hasło należy przesłać na adres:
agnieszka.grochowiec@bestgum.pl

14. Termin związania ofertą

       90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

21. Zamawiający wymaga wniesienia Wadium  w wysokości 12 000,00 zł/netto

       Wpłaty Wadium należy dokonać  w terminie do 12.07.2024r do godz. 11.00  na rachunek

       34 1440 1257 0000 0000 1035 3904

22. Wadium wniesione w formie pieniężnej przechowywane jest na rachunku bankowym.

23. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom, z zastrzeżeniem pkt. 25 niezwłocznie po
      unieważnieniu Postępowania zakupowego albo wyborze oferty, z wyjątkiem wadium
      Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wadium Wykonawcy,
     którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca niezwłocznie po
      zawarciu Umowy zakupowej.

24. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy na ten sam rachunek bankowy,
      z którego dokonano wpłaty wadium, chyba, że Wykonawca wskaże inny rachunek bankowy
        wraz z uzasadnieniem.

25. Zamawiający, w Postępowaniu zakupowym zwraca wadium Wykonawcy w sytuacji, gdy
     Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania Ofert lub nie złożył oferty
      natomiast wniósł wadium, Wykonawca został wykluczony, bądź oferta została odrzucona, bądź
        Oferta została złożona po terminie.

26. Zamawiający może zatrzymać wadium w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia
      Umowy zakupowej, uchyla się od potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej, uchyla
        się od potwierdzenia wynegocjowanych warunków podczas negocjacji handlowych.

27. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

SWZ

Załączniki :

Zał. 1 -     Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 -     Formularz ofertowy

Zał. 3 -     Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 4 -     Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 5 -     Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 6 -     Oświadczenie o zapoznani się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 7 -     Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 8 -     Oświadczenie o posiadaniu OC i NNW lub OC działalności Firmy

Zał. 9 -     Oświadczenie o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy odpowiednich uprawnień do wykonywania pracy na
                 urządzeniach którymi świadczone będą usługi

Zał. 10 -    Oświadczenie o posiadaniu przez pracowników Wykonawcy aktualnych badań lekarskich
Zał. 11 -    Projekt Umowy
Zał. 12 -    Oświadczenie o akceptacji treści Umowy
Zał. 13 -   Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu
Zał. 14 -   Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych