Tenders

Nazwa zamówienia

Warunki Sprzedaży Odpadów z BESTGUM POLSKA Sp z o.o.

Osoba prowadząca Jarosław Kaczmarek
Numer postępowania 1/JKAC/Z/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-02-12
Data dodania 2021-02-02

Warunki Sprzedaży Odpadów

z BESTGUM POLSKA Sp z o.o.

Przedłużenie terminu składania ofert 12.02.2021 do godz 12.00.

 

Postępowanie nr 1/JKAC/Z/2021

 

1. Nazwa i adres Zbywającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2,Nazwa i siedziba właściwa dla Organizowania Postępowania

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

3. Miejsce i termin prowadzonego postępowania zbycia zbędnych składników majątków.

   BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

4. Data wystawienia ogłoszenia

   02.02.2021r.

5.Miejsce i forma składania Ofert

    Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania: 1/JKAC/Z/2021

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

6.Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin odpadów.

Oględzin można dokonać w BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec, w terminie od 02.02.2021r do 09.02.2021r. O oględzinach proszę poinformować telefonicznie dzień wcześniej pod numerem telefonu 44 737 40 73, tel kom. 693 444 154, osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jarosław Kaczmarek.

Przedmiot rodzaj, typ i ilość odbieranych i zagospodarowywanych odpadów zawiera

Załącznik nr 1  Odpady BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. przeznaczone do odbioru i zagospodarowania, objęte postepowaniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu BESTGUM POLSKA sp. z o.o. nr 1/JKAC/Z/2021

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy

8. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

9. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   „Warunki Odbioru i Zagospodarowania Odpadów z BESTGU POLSKA Sp z o.o.”

10. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia -    100% cena

11. Opis warunków udziału w postepowaniu zbytu oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zbycia.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

12. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

13. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

14. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

15. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

16. Termin składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 12.02.2021r do godz. 12.00

17. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady odpadów.

18. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

19. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

20. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zbywający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku, gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zbywający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zbywający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

21. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

22. Warunkiem zakończenia postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów i zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

 

23. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zbycia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu zbycia PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. jest uprawniona ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

                                                    

Załączniki do pobrania poniżej:

Załącznik nr 1  Odpady BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. przeznaczone do odbioru i zagospodarowania, objęte postepowaniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu BESTGUM POLSKA sp. z o.o. nr 1/JKAC/Z/2021

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy