Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym o poj. łyżki w zakresie 1,5 m3 - 1,8 m3

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 13/BGOS/PK/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-08-03
Data dodania 2021-07-23

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,  ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   23.07.2021 r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

     13/BGOS/PK/2021- Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym o         

     poj. łyżki w zakresie 1,5 m³- 1,8 m³.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia  do 24.11.2021 r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

                    7.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach kryterium

1

Oferowana cena netto za   koparkę- 1 szt.

90 %

90 pkt

2

Długość oferowanej gwarancji

6 %

6 pkt

3

Czas reakcji na zapewnienie serwisu

4%

4 pkt

 

          14.2. Ocena ofert w oparciu o kryteria cenowe odbędzie się zgodnie z poniższymi wzorami dla poszczególnych kryteriów:

          14.2.1 Oferowana cena netto  za koparkę -1 szt.   - waga kryterium (znaczenie): 90 %

                  Kryterium „Oferowana cena netto  koparki – 1 szt. ” oceniane będzie na podstawie następującego wzoru:

 

 

 

                     C min

C1 = ----------------------------    x      90  , gdzie

                   C oferenta

 

C1- ilość punktów za kryterium cena,

C min – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C oferenta – cena oferenta

90 – waga (znaczenie) kryterium

Maksymalna ilość punktów  (C1) jaką możne uzyskać oferta w tym kryterium wynosi: 90 punktów.

 

 

14.2.2 Ocena za  długość oferowanej  gwarancji  liczona  w miesiącach – waga kryterium

            (znaczenie):  6 %

 

      Kryterium „ długość oferowanej gwarancji ” oceniane będzie na podstawie następującego wzoru:

 

              Długość gwarancji oferenta   

C2 =  -----------------------------------------------             x 6   , gdzie

                   Max długość gwarancji

 

C2- ilość punktów za kryterium długość oferowanej gwarancji ,

Max ilość  – najwyższa długość oferowanej gwarancji, liczona w miesiącach

Długość gwarancji oferenta  – liczona w miesiącach  

        6 – waga (znaczenie) kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może (C 2)  uzyskać oferta w tym kryterium wynosi: 6   punktów.

 

14.2.3 Ocena za czas reakcji na zapewnienie serwisu liczona w godzinach  – waga kryterium

            (znaczenie):  4 %

 

      Kryterium „czas reakcji na zapewnienie serwisu ” oceniane będzie na podstawie następującego wzoru:

 

            Min.  czas reakcji na zapewnienie serwisu    

C3 =  ------------------------------------------------------------------------            x 4   , gdzie

            Czas reakcji na zapewnienie serwisu oferenta

 

C3- ilość punktów za kryterium czas reakcji na zapewnienie serwisu,

Min. czas reakcji na zapewnienie serwisu, liczony w godzinach

Czas reakcji na zapewnienie serwisu oferenta  – liczona w  godzinach

        4 – waga (znaczenie) kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może (C 3)  uzyskać oferta w tym kryterium wynosi: 4   punktów.

 

14.3  Za  najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów za wszystkie kryteria wymienione w punktach od 14.2.1 do 14.2.3 odpowiednio tj.

 

 

A= C1+C2 +C3

 

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 03.08.2021 r godz. 12.00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania: 13/BGOS/PK/2021- Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej   z  osprzętem podsiębiernym o poj. łyżki w zakresie 1,5 m³- 1,8 m³.

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 21.09.2021 R

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

 

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 26.07.2021 R

Pytanie z dnia 23.07.2021 r zadane przez Oferenta : 

1. W Specyfikacji parametrów technicznych w pkt 12.1 została zawarta informacja:

,,Dostawca udzieli gwarancji w okresie min.12 miesięcy od daty odbioru” natomiast w Umowie w pkt. 7.2 jest zapis „…Wykonawca udziela gwarancji na okres (….) miesięcy lub 7000 motogodzin, liczone od daty odbioru….”

Jaki minimalny okres gwarancji ma być udzielany przez dostawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalny okres gwarancji jaki udzieli Dostawca powinien wynosić 12 miesięcy, wobec czego Zamawiający zmienia zapis w umowie w pkt. 7. 2 :

 ,,Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres (…)  miesięcy, liczone od daty odbioru, oraz (…)  miesięcznej rękojmi. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru  Dostawy"

 Dodatkowo Zamawiający zmienia zapis w zał. nr 2 do SWZ - Formularz Ofertowy w pkt. 5

,,Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji na………………. miesięcy, liczone od daty wystawienia  protokołu odbioru."

PROJEKT UMOWY - ZAŁ. NR 10 ORAZ FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁ. NR. 2 ZOSTAŁY WYMIENIONE  - ZAWIERAJĄ ZAPISY PO DOKONANYCH ZMIANACH

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 28.07.2021 R

Pytania zadane przez Oferenta w dniu 27.07.2021 r:

     1.Czy dopuszczają Państwo koparkę o pojemności minimum 5,1 dm3 ?

       Powyższy parametr nie ma negatywnego wpływu w żaden sposób na pozostałe założenia techniczne.

     2.Czy maszyna posiadająca siłę urabiania z użyciem siłownika ramienia na poziomie minimum 131kN ( ISO6015 ) zostanie dopuszczona do przetargu.

        Powyższy parametr  nie ma wpływu na pozostałe założenia  techniczne.

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 28.07.2021 r:

 Ad. 1 Zamawiający dopuszcza koparkę o pojemności 5,1 dm3 ( jeśli dotyczy pojemności skokowej silnika),

          pod warunkiem zachowaniam  mocy silnika140 kW

 Ad. 2 Zamawiający dopuszcza koparkę z siłą urabiania siłownikiem ramienia minimum 131 kN

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 29.07.2021 R

 

Pytanie zadane przez Oferenta w dniu 28.07.2021 r

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę terminu składania ofert z dnia 03.08.2021r godzina 12.00 na 06.08.2021 r godz. 12.00 ?

Odpowiedź Zamawiajacego z dnia 29.07.2021 r 

      Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 06.08.2021 r godz. 12.00

 

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 03.08.2021 R

Pytanie zadane przez Oferenta w dniu 02.08.2021 r

1. Czy dopuszczają Państwo system kamer 270 stopni widok z lotu ptaka. Obraz z kamer wyświetlany   na głównym monitorze.

    Można wybrać jedną z sześciu opcji wyświetlania obrazu, aby zobaczyć najbliższe otoczenie maszyny.

Odpowiedź Zamawiajacego z dnia 03.08.2021 r 

 Ad. 1 Zamawiający dopuszcza system kamer 270 stopni, jeżeli brakujący zakres na wyświetlaczu jest widoczny z kabiny operatora.

 

UWAGA INFORMACJA Z DNIA 04.08.2021 R

Pytanie zadane przez Oferenta w dniu 03.08.2021 r

     1.Czy wyrażają Państwo zgodę na czas reakcji nie więcej niż 24 godziny od zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku?

     2.Czy wyrażają Państwo zgodę na usunięcie usterki lub zapewnienie maszyny zastępczej w ciągu 120 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź Zamawiajacego z dnia 04.08.2021 r 

   Ad. 1  Zamawiający nie wyraża zgody.

       Ad. 2  Zamawiający nie wyraża zgody.

 

         Załączniki :

                SWZ

                Zał. 1 -   Opis przedmiotu zamówienia,

                Zał. 2 -   Formularz  ofertowy,

Zał. 3 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego wg. załącznika,

Zał. 4 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony  danych osobowych

Zał. 5 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.  

Zał. 6 - Oświadczenie o Procedury Zakupów BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Zał. 7 - Oświadczenie o akceptacji przez Oferenta regulaminu prowadzenia aukcji elektronicznej PGE S. A. 

Zał. 8 - Oświadczenie przez Oferenta Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE.  

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. 10 - Projekt Umowy

Zał. 11 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych