Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa benzyny ekstrakcyjnej III

Osoba prowadząca Łukasz Miłosz
Numer postępowania 06/LMIL/TP/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-08-20
Data dodania 2021-08-02

 

W związku z wpłynięciem w dniu 18.08.2021 r pytania od jedego z oferentów o poniżej wymienionej treści:

Pytanie - Czy zamawijący dopuszcza dodanie do Projektu Umowy, dodtakowe zapisu o ewentulanej mozliwości rozwiązania zawartej Umowy z powodu znaczących wzrostów cen na rynku paliw?

Odpowiedź- Zamawijący nie wyraża zgody na zawarcie zapisu o możliwości rozwiązania zawartej Umowy z powodu znaczących wzrostów cen na rynku paliw. 

 

W dniu 12.08.2021 r. zamieszczamy odpowiedzi na do tej pory zadane pytania:

Proszę o określenie wielkości opakowania w jakim ma zostać dostarczony przedmiot postępowania.  

Odpowiedz: w mauzerach.

Proszę także o dodanie do zapisów umowy klauzuli dużego przedsiębiorcy, sankcyjnej i antykorupcyjnej wg załączonych wzorów.

Odpowiedź: dodano klauzulę antykorupcyjną. Klauzula dużego przedsiębiorcy – znajduję się w treści wzoru umowy. Zapis sankcyjny – nie dopuszczono.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Pytanie nr 1 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 1 ust. 1.2. ppkt 1.2.6. projektu umowy oraz § 1 ust. 1.4. ppkt 1.4.7. projektu umowy

Wnosimy o wykreślenie w całości postanowienia § 1 ust. 1.2. ppkt 1.2.6. projektu umowy oraz § 1 pkt 1.4. ppkt 1.4.7. projektu umowy ze względu na to, iż wszelkie te obowiązki winny być realizowane tylko i wyłącznie w ramach przedmiotu umowy i po uprzednim zaakceptowaniu przez Wykonawcę stosownych dokumentów, jako że odpowiedzialność Wykonawcy nie może być nieograniczona i nakładać na Wykonawcę dodatkowych zobowiązań, których Strony w żadnym razie nie uzgodniły.  

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 2 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 1 ust. 1.5. ppkt 1.5.1. in fine projektu umowy

Ze względu na strukturę Wykonawcy a też możliwe nieprzewidziane sytuacje związane z pogorszeniem się kondycji finansowej Wykonawcy (czego Wykonawca – co oczywiste – nie zakłada), Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia poprzez wykreślenie terminu, w którym Wykonawca będzie powiadamiał Zamawiającego o takich okolicznościach. Dotrzymanie takich zobowiązań bowiem może nie być obiektywnie możliwe. W związku z czym Wykonawca wnosi o dokonanie poniższej zmiany
w § 1 ust. 1.5. ppkt 1.5.1. in fine, a to:

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 3 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ – § 2 ust. 2.8. projektu umowy

Proponujemy ograniczenie zakresu wykonawstwa zastępczego i tym samym ryzyka spoczywających na Wykonawcy z tego tytułu oraz wyznaczenie odpowiedniego terminu do reakcji ze strony Wykonawcy. Stąd też Wykonawca proponuje poniższą modyfikację § 2 ust. 2.8. projektu umowy, tzn.:

Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności w postaci zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania całej lub części Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania całości lub części Dostaw oraz (iii) usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym upływie co najmniej 30-dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastępczego zostanie w takim przypadku ograniczony do tego objętego zwłoką Wykonawcy ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, zgodnie z warunkami opisanymi w zdaniach poprzednich, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności,
a zarazem skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu
z wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość, ustaloną w oparciu o zasady rynkowe. Rozliczenie wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z bieżących płatności należnych Wykonawcy, o ile Wykonawca nie wniesie uwag co do wykazu czynności powierzonych osobie trzeciej lub wartości tych czynności. 

 ODPOWIEDŹ: BRAK ZGODY.

 1. Pytanie nr 4 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 3 ust. 3.3. ppkt 3.3.1. projektu umowy

Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji Dostawy z terminu 5 dni roboczych do terminu 10 dni roboczych. W związku z tym Wykonawca proponuje, by § 3 ust. 3.3. ppkt 3.3.1. projektu umowy przyjął następujące brzmienie, a to:

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania Umowy na podstawie zgłoszenia Zamawiającego określającego ilość produktu, który ma zostać dostarczony. Dostawa zostanie zrealizowana w terminie 5 10 dni roboczych od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest awizować Dostawę w terminie i na zasadach określonych w §6 Umowy.

Zważywszy na wyżej przedstawiony wniosek, Wykonawca zwraca uwagę na konieczność zmiany także innych dokumentów składających się na SWZ, które odnoszą się do terminu realizacji Dostawy
w odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego.

 ODPOWIEDŹ: ZMIANY ZOSTAŁY NANIESIONE W PROJEKCIE UMOWY (ZAŁ. NR 5)

 1. Pytanie nr 5 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 4 ust. 4.1. in fine projektu umowy w związku z brzmieniem pkt 4 ppkt 4.5. SWZ

Wnosimy, by szczegółowo określić poziom zmniejszenia planowanej ilości zamówień zgodnie z założeniami określonymi w pkt 4 ppkt 4.5. SWZ. W takim przypadku proponuje się, by zmniejszenie ilości Dostaw w odniesieniu do planowanej ilości zakupów ustalonej na 18 460,00 kg nie przekraczała 20% z tej ilości. Wobec tego postanowienie § 4 ust. 4.1. in fine projektu umowy ulegnie zmianie w następujący sposób:

Niewykorzystana na realizację Przedmiotu Umowy kwota określona w ust 4.1 Umowy nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną kwotę określoną w ust. 4.1.,
z zastrzeżeniem zdania następnego. Strony zgodnie ustalają, iż w zależności od woli Zamawiającego, może on w terminie obowiązywania umowy złożyć zamówienia na mniejszą wartość, niż wskazane 18460 kg, nie mniejszą jednak niż o 20% z tej ilości.

Zważywszy na wyżej przedstawiony wniosek, Wykonawca zwraca uwagę na konieczność zmiany także innych dokumentów składających się na SWZ, które odnoszą się do zmiany ilości planowanych zamówień.  

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 6 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 4 ust. 4.11. projektu umowy

Wnosimy o zmianę co do daty spełniania świadczenia poprzez wskazanie, iż jest to dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Wobec tego proponuje się poniższą modyfikację postanowienia § 4 ust. 4.11. projektu umowy:

Data obciążenia uznania rachunku bankowego Zamawiającego Wykonawcy stanowi datę spełnienia świadczenia pieniężnego. 

 ODPOWIEDŹ: BRAK ZGODY.

 1. Pytanie nr 7 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 4 ust. 4.16. projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji § 4 ust. 4.16. projektu umowy w niżej proponowany sposób:

Określone w ust. 4.1. Wynagrodzenie Umowne nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy, za

wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie oraz wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. 

ODPOWIEDŹ: BRAK ZGODY.

 1. Pytanie nr 8 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 5 ust. 5.3. ppkt 5.3.1. projektu umowy

Wnosimy o doprecyzowanie warunków kontroli poprzez powiadomienie Wykonawcy
o planowej kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przeprowadzaniem rzeczonej kontroli
w sposób nieutrudniający Wykonawcy należytego wykonania Umowy. Proponuje się – w związku
z powyższymi uwagami – następujące brzmienie § 5 ust. 5.3. ppkt 5.3.1. projektu umowy, tj.:

kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Wykonawcy o planowanej kontroli z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 3 dni robocze
i z zastrzeżeniem przeprowadzania tej kontroli w sposób nieutrudniający należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę
. Kontrola ani jej skutki nie zwalniają Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie uprawniają go do domagania się zmian Umowy, w szczególności przesunięcia terminów z niej wynikających, o ile kontrola została przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi
w zdaniu poprzednim.  

 ODPOWIEDŹ: ZMIANY ZOSTAŁY NANIESIONE  W PROJEKCIE UMOWY (ZAŁ. NR 5)

 1. Pytanie nr 9 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 6 ust. 6.5. projektu umowy

Proponujemy zmianę w zakresie momentu przejścia własności Dostawy oraz ryzyka utraty lub uszkodzenia Dostawy. Wykonawca wnosi o dokonanie następującej modyfikacji § 6 ust. 6.5. projektu umowy:

Własność oraz Ryzyko utraty lub uszkodzenia Dostawy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Własność oraz Protokołu Odbioru rozładunku tej Dostawy. Własność Dostawy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty ceny za daną Dostawę.

ODPOWIEDŹ: BRAK ZGODY.

 1. Pytanie nr 10 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 7 ust. 7.5. projektu umowy

Wnosimy o zakreślenie minimalnego terminu do usunięcia Wad. W takim przypadku proponuje się poniższą zmianę postanowienia § 7 ust. 7.5. projektu umowy:

Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych, i będzie nie krótszy niż 30 dni roboczych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: ZMIANY ZOSTAŁY NANIESIONE  W PROJEKCIE UMOWY (ZAŁ. NR 5) JEDNAK UZGODNIONO ZAPIS O 7 DNIACH ROBOCZYCH.

 1. Pytanie nr 11 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 7 ust. 7.7. projektu umowy w związku z § 7 ust. 7.8. ppkt 7.8.2. projektu umowy

Proponujemy następującą zmianę postanowienia § 7 ust. 7.7. projektu umowy:

Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji
i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę oraz prawa żądania naprawienia szkody przez Wykonawcę
, pod warunkiem dodatkowego uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunięcia tych Wad i wyznaczenia mu w tym celu co najmniej 10-dniowego terminu. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia Wady do chwili usunięcia Wady przez osobę trzecią.

Zważywszy na wyżej proponowane zmiany zasadne staje się także dokonanie modyfikacji § 7 ust. 7.8. ppkt 7.8.2. projektu umowy:

nieautoryzowanych napraw z zastrzeżeniem ust. 7.7., pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym (o ile jest to obiektywnie możliwe).   

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 12 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 11 ust. 11.8. i ust. 11.9. projektu umowy

Wnosimy o wykreślenie w całości postanowień § 11 ust. 11.8. i ust. 11.9. projektu umowy ze względu na możliwość dowolnego podjęcia decyzji co do informacji poufnych, jakie może Zamawiający przekazać osobie trzeciej. Kwestia ta winna być uzgodniona przez Strony na zasadach określonych
w § 11 projektu umowy. Wykonawca nie może być pozbawiony dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnić – w niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach wykonawstwa zastępczego określonego w §2 ust. 2.8. Zamawiający powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskać od osoby trzeciej oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym przedmiotu Zamówienia w zakresie odpowiadającym postanowieniom niniejszego paragrafu.

Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do wykonania zastępczego Przedmiotu Zamówienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyżej. 

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 13 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 12 ust. 12.2. i ust. 12.3. projektu umowy

W celu zachowania równowagi Stron w projekcie umowy proponuje się zastąpienie postanowień § 12 ust. 12.2., ust. 12.3. i ust. 12.4. projektu umowy następującym sformułowaniem tj.:

Wykonawca jest uprawniony do przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających
z Umowy na inny podmiot, zwłaszcza na podmiot będący członkiem grupy kapitałowej Wykonawcy, na co Zamawiający wyraża zgodę.  

Wykonawca wyjaśnia ponadto, że na gruncie przepisów art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) co do zasady wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew). Zadośćuczynienie określonemu przez Zamawiającego obowiązkowi może rodzić trudności i wydłużać planowane przez Wykonawcę działania, a też – w razie braku zgody Zamawiającego – narażać Wykonawcę na daleko idące szkody. Stąd też Wykonawca wnosi o wykreślenie wyżej wskazanych postanowień w całości.

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 14 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 13 projektu umowy  

Wnosimy o modyfikację postanowień umownych określonych w § 13 projektu umowy.
W ocenie Wykonawcy zastrzeżone kary umowne są rażąco wysokie z perspektywy zakresu, specyfiki przedmiotu zamówienia oraz wartości umowy.

Stąd też Wykonawca proponuje poniższe zmiany do brzmienia § 13 projektu umowy, tj.:

 1. zmniejszenie wysokości kar umownych w § 13 ust. 13.1. ppkt 13.1.1. projektu umowy z 15% do 10%,
 2. zmniejszenie wysokości kar umownych w § 13 ust. 13.1. ppkt 13.1.2. projektu umowy z 0,5% do 0,2%,
 3. zmniejszenie wysokości kar umownych w § 13 ust. 13.1. ppkt 13.1.3. projektu umowy z 0,5% do 0,2%,
 4. wskazanie we wszystkich przypadkach zamiast „opóźnienia” – „zwłoki” Wykonawcy,
 5. zastrzeżenie we wszystkich przypadkach konieczności wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń z wyznaczeniem dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu w tym celu dla Wykonawcy,
 6. zmniejszenie wysokości łącznej sumy kar umownych określonej w § 13 ust. 13.2. projektu umowy z 30% na 20%,
 7. wykreślenie postanowień § 13 ust. 13.4 projektu umowy w całości,

W przypadku wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w sposób niezgodny
z obowiązującymi przepisami, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi
z dokumentów wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony.

 1. wykreślenie postanowienia § 13 ust. 13.6. projektu umowy w całości:

 

Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument

obciążeniowy z terminem płatności 21 Dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej Strony.

 1. wykreślenie postanowienia § 13 ust. 13.7. projektu umowy w całości:

 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez pracownika Wykonawcy czy pracownika Podwykonawcy w przypadku wykonywania jego obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej.

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 15 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 16 ust. 16.2. projektu umowy

Wnosimy o o wykreślenie postanowienia § 16 ust. 16.2. projektu umowy w całości:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu/ interesowi Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 16 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 16 ust. 16.9. projektu umowy

Wnosimy o o wykreślenie postanowienia § 16 ust. 16.9. projektu umowy w całości:

Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki określone
w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 17 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 17 ust. 17.1. projektu umowy

Wnosimy o wykreślenie w całości § 17 ust. 17.1. projektu umowy:

Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikającymi z realizacji Dostaw powstałymi w wyniku:

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub

17.1.2 szkody na osobie; lub

17.1.3 szkody w środowisku naturalnym;

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

Proponujemy ograniczenie odpowiedzialności do wartości 50% całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto. W związku z tym postanowienie § 18 ust. 18.1. projektu umowy przyjmie następujące brzmienie:

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca
z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% 50% całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto, z zastrzeżeniem ust. 18.2. poniżej. Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy
w żadnych okolicznościach nie będą odpowiadać za utracone korzyści.  

ODPOWIEDŹ: BRAK ZGODY.

 1. Pytanie nr 19 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 18 ust. 18.2. projektu umowy

Wnosimy o wykreślenie postanowień § 18 ust. 18.2. projektu umowy w całości:  

Ograniczenie Odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku:

18.2.1 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku

rażącego niedbalstwa ;

18.2.2 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie;

18.2.3 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym.

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 20 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 20 ust. 20.4. projektu umowy

Proponujemy doprecyzowanie postanowień § 20 ust. 20.4. projektu umowy w następujący sposób:

Jeżeli wystąpi konieczność wykonania Dostaw dodatkowych Wykonawca jest upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich dostaw jedynie na podstawie podpisanego (w tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, chyba że Strony postanowią wyraźnie inaczej. pod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Dostaw dodatkowych.

ODPOWIEDŹ: ZMIANY ZOSTAŁY NANIESIONE  W PROJEKCIE UMOWY (ZAŁ. NR 5)

 1. Pytanie nr 21 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 21 projektu umowy

Proponujemy zmianę postanowień § 21 projektu umowy w niżej proponowany sposób, tj.:

Prawo własności rzeczy przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty ceny za daną Dostawę podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim wprost wymieniona, lecz była przedmiotem odbioru.

Z datą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego zapłaty ceny przez Zamawiającego za ostatnią Dostawę na Zamawiającego przechodzi prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład przedmiotu Umowy, które nie były objęte żadną z dokonanych wcześniej Odbiorów zapłat

 ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 22 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 23 ust. 23.1. projektu umowy

W związku z wcześniej zaproponowanymi zmianami, wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji postanowień § 23 ust. 23.1. projektu umowy, tzn.:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień ust. 20.4. w zakresie rozpoczęcia Dostaw dodatkowych, ust. 20.6 oraz ust. 22.10. 

ODPOWIEDŹ: ZMIANY ZOSTAŁY NANIESIONE  W PROJEKCIE UMOWY (ZAŁ. NR 5)

 1. Pytanie nr 23 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 23 ust. 23.4. projektu umowy

Proponujemy, by spory powstałe na tle realizacji umowy były rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby strony powodowej. W związku z tym proponuje się poniższe brzmienie § 23 ust. 23.4. projektu umowy:  

Spory podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów

będzie sąd, w okręgu którego znajduje się siedziba Zamawiającego strony powodowej.

ODPOWIEDŹ: BRAK ZGODY.

 1. Pytanie nr 24 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 23 ust. 23.7. projektu umowy    

Wnosimy o wykreślenie w całości postanowienia § 23 ust. 23.7. projektu umowy:

Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE, stawek oraz warunków współpracy mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej Umowy.

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.

 1. Pytanie nr 25 – dot. Załącznika nr 5 do SWZ - § 23 ust. 23.8. projektu umowy          

Wnosimy o wykreślenie w całości postanowienia § 23 ust. 23.8. projektu umowy:

Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ODPOWIEDŹ: ZAPIS ZOSTAJE.


 

Uwaga: Informujemy że w dniu 10.08.2021 r. zmieniono termin składania ofert na dzień 20.08.2021 do godziny 14:00. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

02.08.2021 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Dostawa benzyny ekstrakcyjnej III

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert został określony do dnia 20.08.2021 r. godz.14:00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

powołując się na znak postępowania:

06/LMIL/TP/2021  Dostawa benzyny ekstrakcyjnej III.

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

SWZ

Zał. 1 

Zał. 2 

Zał. 3 

Zał. 4 

Zał. 5   + załącznimk do Umowy Klauzula Antykorupcyjna

Zał. 6 

Zał. 7

Zał. 8

Zał. 9

Zał. 10 

Zał. 11 

Zał. 12 

Zał. 13