Tenders

Nazwa zamówienia

Dzierżawa myjek z zamkniętym obiegiem

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 14/BGOS/TE/2022
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2022-05-27
Data dodania 2022-05-16

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,  ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   16.05.2022 r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

   Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

     14/BGOS/TE/2022- dzierżawa myjek z zamkniętym obiegiem

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia:  24 miesiące od daty zawarcia umowy

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
  zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

  Termin składania ofert został określony do dnia 27.05. 2022 r godz. 14.30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

   BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania  :   14/BGOS/TE/2022- Dzierżawa myjek z zamkniętym obiegiem

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

     90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

   W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

   Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
    przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
    co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

   Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
    Wykonawcy.

   Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
    przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
   przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
   komunikacji elektronicznej np.: telefon, e-mail.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego   

 i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA

INFORMACJA Z DNIA 18.05.2022 R

Wymieniono załącznik nr 2 SWZ - Formularz Ofertowy, który został doprecyzowany

UWAGA !

INFORMACJA Z DNIA 25.05.2022R

ZAPYTANIA OD OFERENTA: 

 1.Czy w  miejsce urządzenie z opisu przedmiotu zamówienia Myjka wolnostojąca wys. min. 750 mm.

    Wymiary wanny myjącej min. 700 x 400mm w zamian dopuszczalne jest urządzenie o wymiarach 1135 x 660 mm wysokość  robocza: 870 mm?                                                                                

2.Czy w miejsce urządzenie z opisu przedmiotu zamówienia „Myjka wolnostojąca wys. min. 800 mm .

Wymiary wanny myjącej min. 1200 x 700 mm”  w zamian dopuszczalne jest urządzenie o wymiarach 1135 x 660 mm wysokość  robocza: 870 mm?           

3. Czy w miejsce urządzenie z opisu przedmiotu zamówienia „Myjka wolnostojąca wys. min. 350 mm Wymiary wanny myjącej min. 2 000 x 1 000 mm”

 w zamian dopuszczalne jest urządzenie o wymiarach Powierzchnia całkowita:    2000 x 930 mm, wysokość całkowita: 320 mm?                                                                                                                                                       

4 a) w opisie przedmiotu zamówienia temperatura zapłonu od 60°C nasz proponowany płyn XELIN Kaltreiniger wyższa niż 63°C czy taka zmiana jest akceptowalna?                                                    

b) w załączniku przesyłam kartę charakterystyki naszego płynu XELIN Kaltreiniger używanego aktualnie w 13 x myjkach PGE KWB Bełchatów czy ten płyn będzie mógł uczestniczyć w przetargu?         

5) Jaką ilość płynu w litrach państwo przewidujecie na każdą wymianę serwisową. Nigdzie nie mogłem doszukać się takiej informacji.   

                                                                                                  

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCYCH ODPOWIEDZI:                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ad.1.2.3

Dopuszczalne są  wymiary  urządzeń wskazane w pytaniu 1,2,3.

Zamawiający zaktualizował Opis Przedmiotu Zamówienia,- proszę o zapoznanie się z nim - załącznik nr 1 do SWZ

Ad. 4

  1. Tak jest akceptowalna
  2. Tak może uczestniczyć                                                                                                                         

Ad. 5.

Wymiana płynu na nowy przy wymianie serwisowej w ilościach:

Myjki stojące – 80 litrów

Myjki leżące 120 litrów

 

 

Załączniki :

SWZ

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 - Formularz ofertowy

Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 - Projekt Umowy

Zał. 6 - Oświadczenie o akceptacji treści Umowy

Zał. 7 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum Polska Sp. z o.o.

Zał. 8 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 11 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 12 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 13 - Oświadczenie o zapoznani się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.