Tenders

Nazwa zamówienia

ZAKUP KOPARKO - ŁADOWARKI

Osoba prowadząca PAULINA MURAWSKA
Numer postępowania 17/PMUR/PW/2022
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2022-07-08
Data dodania 2022-06-09

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   09.06.2022r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

ZAKUP KOPARKO- ŁADOWARKI

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia  do 30.10.2022r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 08.07.2022r. do godziny 12:00.

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  

Postępowanie nr 17/PMUR/PW/2022 – ZAKUP KOPARKO- ŁADOWARKI

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

 

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 14.07.2022 r. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NR 17/PMUR/PW/2022- ZAKUP KOPARKO- ŁADOWARKI ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE,

 

UWAGA! 

W DNIU 29.06.2022 r. do Zamawiajacego od Oferenta wpłynęła prośba o wydłużenie terminu składania ofert do 08.07.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 08.07.2022 r. do godziny 12:00.

PYTANIA:

1.            Dot. §5 ust. 5.12 Umowy, Zamawiający nie zgodził się na odstąpienie od wymogu, w związku z powyższym proszę o informację jakich dokładnie dokumentów wymaga Zamawiający. 

2.            Dot. §7 ust. 7.5 Umowy, Zamawiający nie zgodził się na ustalenie 14 dniowego terminu naprawy, prosimy o ponowne rozpatrzenie wniosku Wykonawcy.

 Wykonawca przystąpi do naprawy bezzwłocznie, ukończy działania w możliwie najszybszym terminie.  

3.            Dot. §7 ust. 7.7 Umowy, Zamawiający zgodził się na udostępnienie przez Wykonawcę maszyny zastępczej na opóźnienia w naprawie. Czy Zamawiający odstąpi od zlecania naprawy podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej? 

Zamawiający będzie w posiadaniu maszyny zastępczej co umożliwi kontynuację podjętych prac, Wykonawca według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia usunie wadę w możliwie najszybszym terminie.

4.            Dot. §7 ust. 7.8 Umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na maszynę zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego (24m/2000 mth , zależności od tego co upłynie szybciej) oraz zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie objęcia maszyny gwarancją.

Pytanie dotyczyło uznania przez Zamawiającego pozostałych warunków gwarancyjnych, które są treścią uniwersalną, rekomendowaną przez producenta maszyny. Proszę o udzielenie odpowiedzi.

5.            Dot. §16 ust. 16.7.2 Umowy, Prosimy o uzasadnienie wymogu uznania przez Wykonawcę prawa Zamawiającego do zawieszenia wykonania przedmiotu umowy. W praktyce działanie to ma na celu zapewnienie niezmienności ceny przez okres 180 dni, co w obecnej sytuacji gospodarczej naraża Wykonawcę straty finansowe.

 

ODPOWIEDZI:

Ad.par.5 pkt.5.1.2

To Wykonawca przede wszystkim powinien wiedzieć jakie są niezbędne dokumenty, aby móc  wprowadzić pojazd do obrotu. Są to dokumenty związane z określeniem np. Producenta, kraju pochodzenia , emisyjności pojazdu czy też dopuszczenia do obrotu na terenie UE.

Ad par.7 ust.7.5

Ta kwestia leży poza kompetencjami r.pr. Bowiem zależy tylko od woli stron. Sam zaś zapis daje nam przede wszystkim ustalać termin naprawy w zależności od wagi usterek. Ustalenie dość długiego terminu w sposób sztywny na usuwanie usterek może być niekorzystne dla Bestgum,  gdyż dot. będzie wszystkich usterek, nawet tych, które można usuwać na bieżąco.

Ad.pat.7 ust.7.7

Ta kwestia również zależy wyłącznie od woli decydentów ze strony Bestgum. Oczywiście można do tego zapisu wprowadzić jakiś „bezpiecznik” dla Wykonawcy, że możliwość zlecenia os. trzeciej nastąpi dopiero, gdy np. wada nie zostanie usunięta w terminie np., 21, 30, itp.

Ad.par.7 ust.7.8

Wskazywałem przy poprzednich pytaniach, że przyjęcie wprost warunków gwarancyjnych producenta wiąże się z obligatoryjnymi przeglądami (konserwacjami) , które będą odpłatne. Z punktu widzenia formalnoprawnego nie ma przeszkód, aby zgodzić się na takie warunki. Są one jednak niekorzystne dla naszej Spółki.

Ad.par.16 ust.16.7 pkt.16.7.22

Wskazanego zapisu nie można interpretować w oderwaniu od możliwości zawieszenia realizacji umowy przez zamawiającego na podstawie par.15 ust.15.2 umowy. W zapisie tym wyraźnie wskazano, że Zamawiający może zawiesić realizację umowy w każdym czasie z przyczyn techniczno- organizacyjnych. Jedną z form kompromisu może być  skrócenie tego terminu ze 180 dni np. na 90 dni.

UWAGA!

W DNIU 23.06.2022 r. do Zamawiajacego od Oferenta wpłynęła prośba o wydłużenie terminu składania ofert do 30.06.2022r.

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI;

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu skłądania ofert do 30.06.2022r. do godziny 12:00.

 

UWAGA!

W DNIU 13.06.2022 r. do Zamawiajacego od Oferenta wpłynęły pytania. ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI:

 

1.            Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę poruszającą się z maksymalną prędkością do    42km/h? 

2.            Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert do 24 czerwca 2022 r.? Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie papierowej. 16 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, 17 czerwca siedziba firmy Wykonawcy jest zamknięta. Wykonawca prosi o czas na przygotowanie oferty i przekazanie dokumentów za pośrednictwem firmy kurierskiej do siedziby Zamawiającego.

3.            W opisie minimalnych parametrów technicznych Zamawiający opisuje, że wymaga objęcia maszyny gwarancją minimum 24 miesiące/2000mth, w zależności co nastąpi szybciej. W formularzu ofertowym minimalny okres gwarancji określony jest jako 12 miesięcy. Prosimy o ujednolicenie zapisów. 

4.            Dot. §2 ust. 2.4 Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu maszynę stanowiącą przedmiot zamówienia, którego opis stanowi załącznik nr 1. Prosimy o doprecyzowanie jakie zmiany Zamawiający ma na myśli. 

5.            Dot. §2 ust. 2.7 Umowy, Prosimy o odstąpienie od możliwości wykonawstwa w zakresie wykonania dokumentacji, nie ma związku z postepowaniem na zakup koparko-ładowarki. 

6.            Dot. §5 ust. 5.1.2 Umowy, Prosimy o odstąpienie. Jeśli nie proszę o informację jakich dokładnie dokumentów wymaga Zamawiający?

7.            Dot. §5 ust. 5.1.4 Umowy, Koparko-ładowarka nie podlega obowiązkowi rejestracji w UDT.  Wykonawca dostarczy dokument wymagany przepisami powszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem ( Deklaracja zgodności CE). Czy Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał dostarczenia innych dokumentów?

8.            Dot. §5 ust. 5.3.2 Umowy, Prosimy o odstąpienie, zapis dotyczy świadczenia usług.

9.            Dot. §7 ust. 7.5 Umowy, Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ponosi koszty napraw podlegających gwarancji? 

10.          Dot. §7 ust. 7.5 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się by wyznaczony czas na naprawę nie był krótszy niż 14 dni?

11.          Dot. §7 ust. 7.7 Umowy, Wykonawca udostępni Zamawiającemu maszynę zastępczą na czas opóźnienia w naprawie. Czy Zamawiający odstąpi od zlecania naprawy podmiotom trzecim na  koszt i  ryzyko Wykonawcy?

12.          Dot. §7 ust. 7.8 Umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca udzielił gwarancji na warunkach zgodnych z gwarancją producenta z wszystkimi ograniczeniami i włączeniami wskazanymi w karcie gwarancyjnej?

13.          Dot. §13 ust. 13.1.1 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do 10% wynagrodzenia umownego netto?

14.          Dot. §13 ust. 13.1.2 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do 0,3% wynagrodzenia umownego netto? 

15.          Dot. §13 ust. 13.1.2 Umowy, Wykonawca udostępni Zamawiającemu maszynę zastępczą na czas opóźnienia. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej?

16.          Dot. §13 ust. 13.1.3 Umowy, Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do 0,3% wynagrodzenia umownego netto?

17.          Dot. §13 ust. 13.1.3 Umowy, Wykonawca udostępni Zamawiającemu maszynę zastępczą na czas opóźnienia. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej?

18.          Dot. §13 ust. 13.2 Umowy, Prosimy o limitację kar umownych do wysokości 20% wartości wynagrodzenia netto.

19.          Dot. §16 ust. 16.7.2 Umowy, Wnosimy o skrócenie terminu zawieszenia dostawy do 60 dni.

20.          Dot. §20 ust. 20.4 Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu maszynę stanowiącą przedmiot zamówienia, którego opis stanowi załącznik nr 1, za cenę określoną w formularzu ofertowym. Prosimy o odstąpienie od wymogu realizacji dodatkowych dostaw.

21.          Dot. §21 ust. 21.2 Umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od przeniesienia na Zamawiającego wszelkich praw z wyjątkiem prawa własności ? Pozostałe prawa ( np. autorskie i majątkowe)zamówienia należą do producenta oferowanej maszyny, a Wykonawca jako Dystrybutor nie dysponuje wskazanymi prawami. 

22.          Czy Zamawiający zgodzi się na podpisane umowy w formie korespondencyjnej?

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI

Ad. 1     Tak, zamawiający wyraża zgodę na maszynę poruszającą się z maksymalną prędkością 42 km/h.

Ad. 2     Tak, zamawiający wydłuża termin składania ofert do 24.06.2022 r.

Ad. 3     Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o okres 24 mcy/2000mth w zależności co nastąpi szybciej jako okres gwarancji.

Ad. 4     NIE DOTYCZY

Ad. 5     NIE DOTYCZY

Ad. 6     Zamawiający NIE ODSTĘPUJE.

Ad. 7     Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego dopuszczenia pojazdu do użytkowania.

Ad.8      NIE DOTYCZY

Ad.9      Zamawiający potwierdza , że Wykonawca ponosi koszty napraw podlegających gwarancji.

Ad. 10   Zamawiający zgadza się na krótszy termin – naprawy wykonywane niezwłocznie.

Ad. 11   Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca udostępnił maszynę zastępczą o nie gorszych parametrach od pierwotnej maszyny.

Ad. 12   Na wstępie podkreślam, iż w mojej ocenie błędnie wskazano na pat.7 pkt.7.8. umowy. Dalsza część pytania nie budzi wątpliwości. Zgoda ze strony Bestgum na przyjęcie warunków gwarancji, które proponuje producent ( z wszystkimi ograniczeniami i wyłączeniami )  będzie powodować ograniczenie uprawnień Bestgum , a więc jest niekorzystne dla Spółki.   Jak wynika z wymagań OPZ gwarancja minimum 24msc. Ponadto dostawca zapewnia nieodpłatne obowiązkowe przeglądy techniczne oraz nieodpłatną wymianę komponentów w ramach przeglądów okresowych. W ramach zaś karty gwarancyjnej gwarancja udzielona byłaby na 12 miesięcy. Ponadto warunkiem skorzystania z gwarancji jest obowiązkowo wykonywanie przeglądów okresowych, które są odpłatne. Nadmieniam, iż nie znam szczegółowych zasad wykonywania przeglądów i prac serwisowych, gdyż nie został załączony zał. nr 4 do umowy.

             Ad.13    Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kary umownej, pozostaje 15%.

Ad. 14   Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kary umownej, pozostaje 0,5 %.

Ad. 15   Zamawiający nie odstąpi od naliczania kary umownej.

Ad.16    Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kary umownej, pozostaje 0,5 %.

Ad. 17   Zamawiający nie odstąpi od naliczania kary umownej.

Ad.18    Zamawiający pozostaje przy łącznej sumie kar 25%.

Ad. 19   Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu zawieszenia dostawy, pozostaje 180 dni.

Ad.20    Problem związany z zapisami w ust.20.4 umowy w ocenie zamawiającego jest „sztuczny”. Bowiem dostawy dodatkowe i tak mogłyby się odbywać tylko po zawarciu aneksu do umowy. Jest to czynność dwustronna. Co oznacza, że jeżeli którakolwiek ze stron nie chciałaby podpisać aneksu to nie będzie dostaw dodatkowych. Do decyzji decydentów należy pozostawić, czy ten zapis pozostanie, czy też zostanie wykreślony. Rozumiem, że z naszej strony ten zapis ma tylko w tedy sens, gdy przewidywalibyśmy dostawy jakichś podzespołów lub części zamiennych do koparko- ładowarki.  

Ad.21    Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od przeniesienia na Zamawiającego  wszelkich praw z wyjątkiem prawa własności.

Ad. 22   Zamawiający zgadza się na podpisanie umowy w formie korespondencyjnej.

 

UWAGA!

W DNIU 13.06.2022 r. do Zamawiajacego od Oferenta wpłynęła prośba o wydłużenie terminu składania ofert do 24.06.2022r.

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI;

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu skłądania ofert do 24.06.2022r.

 

UWAGA!

W DNIU 13.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Oferenta, na które Zamawiający udziela odpowiedzi ;

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści minimalną pojemność silnika 3,6 l ?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści ciśnienie robocze układu hydraulicznego min 205 bar ?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa o pojemności min 131 l ?

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści maksymalną masę eksploatacyjną  9,6 t  ?

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA ODPOWIEDZI:

Ad.1   Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania mocy minimum 75 kW .

Ad.2    Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia technologicznej sprawności i wydajności układu hydraulicznego i uzyskaniu parametrów  roboczych  jak  w OPZ .

Ad.3    Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności min 131 l .

Ad.4    Zamawiający nie dopuszcza.         

                                                

 

SWZ 

Załączniki :

Zał. 1 -   Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 -   Formularz ofertowy

Zał. 3 -   Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 -   Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 -   Projekt Umowy

Zał. 6 -   Oświadczenie o akceptacji treści Umowy

Zał. 7 -   Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 8 -   Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 9 -   Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy  Kapitałowej PGE

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 12 - Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.