Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa materiału wybuchowego emulsyjnego dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 21/ABAR/PS2022
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2022-08-17
Data dodania 2022-08-10

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    10.08.2022r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   „Dostawa materiału wybuchowego emulsyjnego  dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Od 01.09.2022r. do 30.09.2022r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia  warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia
    (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

     100% cena.

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

     Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które  zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9.  Możliwość składania zamówień uzupełniających

     Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11. Możliwość składania ofert wariantowych

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

       Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 17.08.2022r. do godz.13:00

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

       BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  nr 21/AABAR/PS/2022 – Dostawa materiału wybuchowego emulsyjnego dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.”     

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu
      cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
       przyczyny.

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 

       Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewidujeprzeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostanązłożone  co najmniej 2                 oferty nie podlegające odrzuceniu.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji poprzeprowadzonej aukcji elektronicznej.

       Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

       Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20.  Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed
       publikacją ogłoszenia. zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakterpoufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom
      trzecim jedynie za zgodną wola Stron,  przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu  udzielania lub wykonywania danego zamówienia
     (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,  przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów
      informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych
      związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

Uwaga! Informujemy że w dniu 24.08.2022r. postępowanie nr 21/ABARB/PS/2022 - Dostawa materiału wybuchowego emulsyjnego dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. zostało unieważnione. 

SWZ 

Zał 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności. 

Zał. 5 - Projekt Umowy.

Zał. 6 - Oświadczenie o akceptacji treści Umowy.

Zał. 7 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP.

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej.

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 12 - Oświadczenie o zapoznani się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Protokół pozytywnego zakończenia prób terenowych.