Tenders

Nazwa zamówienia

Chloroparafiny stałej 70 % i Trójtlenku antymonu

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 4/JGLO/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-06-11
Data dodania 2015-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  18.05.2015r

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg nieograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Zakup  i dostawy:  Chloroparafiny stałej 70 % i Trójtlenku antymonu.

   

               Dokładny  Opis   Przedmiotu Zamówienia  w Załączniku - Nr 2.

   

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  31.XII.2015r

   

         6.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia      

               spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

               6.1 Formularz  ofertowy   na przedmiot zamówienia                       Załącznik nr 1

               6.2 Opis przedmiotu/produktu/  zamówienia –                                 Załączniki nr 2 Chloroparafiny stałej 70 % i Trójtlenku antymonu

               6.3 Regulamin  przeprowadzenia  aukcji elektronicznej PGE –     Załącznik Nr 3 

               6.4 . Przewidywany  harmonogram  dostaw                                   - Załącznik Nr 4  

               6.5 .Oświadczenie  Wykonawcy  posiadającego firmę poza terytorium  RP-
                                                                                                                             Załącznik  Nr 5

               6.6 .  Protokół   magazynowy                                                             Załącznik  Nr 6    

               6.7 . Projekt umowy handlowej                                                         Załącznik Nr 7

               6.8 . Oświadczenie  Wykonawcy  o akceptacji  treści Umowy-      Załącznik  Nr 8
               6.9 . Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                       przetargowym -                                                                             Załącznik nr 9

               6.10. Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności -                     Załącznik nr 10
   

        7.  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

  100% cena

   

        8.  Składanie zamówień uzupełniających;

               Zamawiający  dopuszcza składanie  ofert  częściowych.

   

        9.  Możliwość składania ofert wariantowych

              Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

   

        10. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

              Zamawiający nie wymaga 

       

       11. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -                                                                                                                                                                                         Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia  :  11.06.2015r

              Ofertę wraz  z  wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ  Nr  4/JGLO/2015r

              należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul. Św. Barbary 3 97-427
              Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

     

        12. Termin związania ofertą: 

  90 dni

   

        13. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

              niepublicznego

              Zawarcie umowy na okres  : 1.07.2015r  do   : 31.XII.2015r

   

        14. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

   

        15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

              negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

              której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

            Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

             przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

             oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

             w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

 


Sprawę prowadzi: Jan Głowacki

Dział: Logistyki i Handlu
Poczta: jan.glowacki@bestgum.pl