Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa i uruchomienie systemu kontroli dostępu, rejestracji ruchu pojazdów i rejestracji czasu pracy

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 04/WWOL/DR/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-07-06
Data dodania 2015-07-02

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul.św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    02.07.2015r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg ograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    "Dostawa i uruchomienie  systemu kontroli dostępu, rejestracji ruchu pojazdów i rejestracji czasu pracy"

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Do dnia 31.07.2015

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    6.1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków uczestnictwa w postepowaniu przetargowym wg. załącznika nr 1

    6.2. Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufności wg. załącznika nr 2

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dpouszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

12.Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu

    Termin składania wniosków został określony do dnia 06.07.2015r do godz.13:00

13. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu należy złożyć na e-mail:

    waldemar.wolkiewicz@bestgum.pl , w tytule powołując się na znak postępowania 04/WWOL/DR/2015 "Dostawa i uruchomienie systemu kontroli dostępu, rejestracji ruchu pojazdów i rejestracji czasu pracy" 

    Uwaga: w korespondencji należy posługiwac sie tym znakiem.

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na kltórej bedzie prowadzona aukcja elektroniczna

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nakmniej 2 oferty     nie podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

    Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji hadlowych bez podania przyczyny i wybrac ofertę najkorzystniejszą.

 

Uwaga. 
Zostaje przedłużony wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego do dnia 15.09.2015r
 
 
UWAGA !
W dniu 21.07.2015r zostaje unieważnione postępowanie 04/WWOL/DR/2015
 
 
 
Załączniki:

zał. nr 1 

zał. nr 2