Tenders

Nazwa zamówienia

Grafit ekspandujący ( modyfikowany)

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 8/JGLO/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-08-28
Data dodania 2015-08-13

Rogowiec ,  dn. 13.08.2015r

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

  1. Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

     2.  Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg  nieograniczony

     3. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Zakup  i dostawy  :  Grafitu ekspandującego   w okresie : 7.09.2015r – 31.XII.2016r

SIWZ  Nr  8/JGLO/ 2015r / Załącznik Nr2 /

Możliwość  składania ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert częściowych .

    4. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

31.XII.2016 r

    5.   Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Opis warunków udziału w postępowaniu został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia   Załącznik nr 2 do SIWZ  oraz pkt 9 i 10 SIWZ tytułowego postępowania.

    6.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć  Wykonawcy w celu
             potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
             niepublicznego.

             6.1 Formularz  ofertowy   na przedmiot zamówienia                                     Załącznik nr 1

             6.2 Opis przedmiotu zamówienia                                                                  Załącznik nr 2

             6.3 Regulamin  przeprowadzenia  aukcji elektronicznej PGE                         Załącznik Nr 3   

             6.4 Harmonogram  przewidywanych dostaw środków chemicznych               Załącznik Nr 4  

             6.5.  Oświadczenie Wykonawcy posiadającego firmę  poza terytorium RP     Załącznik Nr5 

             6.6.  Protokół magazynowy                                                                            Załącznik  Nr 6

             6.7 . Projekt Umowy                                                                                       Załącznik Nr 7

             6.8 . Oświadczenie  o akceptacji  treści Umowy                                             Załącznik  Nr 8
             6.9 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                   przetargowym                                                                                          Załącznik nr 9

             6.10 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności                                     Załącznik nr 10
 

    7.  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

    8.  Składanie zamówień uzupełniających;

             Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert   częściowych.

    9.  Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert   wariantowych.

   10. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający nie wymaga

    11.  Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -                                                                       

            Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia  28.08.2015r.

            Ofertę wraz  z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul.          Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

    12. Termin związania ofertą: 

90 dni

    13. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

            Niepublicznego

            Zawarcie umowy na okres  :  1.X.2015r  do   31.XII.2016r

    14. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

    15. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania mowy , wymagania dotyczące   

      zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Nie wymaga wniesienia należytego wykonania Umowy.

     16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

            negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

            której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

           przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

           oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

           w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

Załączniki: 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ