Tenders

Nazwa zamówienia

Usługa rekultywacji biologicznej

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 10/WWOL/DR/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-08-21
Data dodania 2015-08-18

1.  Nazwa i adres Zamawiającego

            Bestgum Polska sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

            18.08.2015r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

            Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

            „Usługa rekultywacji biologicznej”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

            Do dnia 15.12.2016r.

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

            Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

            100% cena

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

            Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

9. Możliwość składania ofert częściowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

10. Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej w wysokości 150% wartości Umowy.

12. Termin i miejsce składania ofert do postepowania

            Termin składania ofert został określony do dnia 21.08.2015r. do godz.15:00

            Oferty należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

                        Bestgum Polska sp. z o.o.,  ul.św. Barbary 3  97-427 Rogowiec

                        Znak postępowania 10/WWOL/DR/2015

            Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU HL”

13. Termin związania oferta

            90 dni

14. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

            -

15. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

            Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

            Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

            Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejsza.

 

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 26.08.2015r zostaje unieważnione bez podania przyczyny postępowanie zakupowe 10/WWOL/DR/2015 - Usługa rekultywacji biologicznej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

zał. nr 10

zał. nr 11

zał. nr 12

Regulamin