Tenders

Nazwa zamówienia

DOSTAWA ODZIEŻY, OBUWIA, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Osoba prowadząca Magda Szewczyk
Numer postępowania 01/MSZE/DB/2024
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2024-02-16
Data dodania 2024-01-30

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   30.01.2024r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY  ZAŁ. NR I DO SWZ W CZĘŚCIACH 1 - 27

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji umowy do 31.12.2025r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert    częściowych w ramach jednej części.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 16.02.2024r. do godziny 14.30

14. Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

      BESTGUM POLSKA sp. z o.o.; ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

      powołując się na znak postępowania:  

Postępowanie 01/MSZE/DB/2024 - Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA!

Informacja z dnia 15.02.2024r. 

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 14.02.2024 r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1. Zadanie 14, poz. 1. Informujemy Zamawiającego, że obuwie wykonane z gumy nie występuje, nie jest produkowane z podnoskiem kompozytowym. Prosimy o dopuszczenie obuwia wykonanego z PCV z podnoskiem kompozytowym oraz wkładką antyprzebiciową. 
 • Pytanie 2. W związku z zadanymi pytaniami i koniecznością złożenia przetargu w formie osobistej, pocztowej prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 19.02.2024r.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi

 • Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie obuwia z gumy z podnoskiem metalowym.  
 • Ad 2.  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 19.02.2024r. do godz. 14:30

UWAGA!

Informacja z dnia 14.02.2024r. 

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 14.02.2024 r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1. Część 14 OBUWIE Lp.1 Buty gumowe górnicze. Czy Zamawiający dopuści podnosek metalowy. Obuwie w kategorii S5 SRC

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi

 • Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie butów z innym podnoskiem.

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 13.02.2024 r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1. ZAŁĄCZNIK NR 10 Kamizelki. LP2 Kamizelka ostrzegawcza GLOWTEX. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamizelki równoważnej do GLOWTEX?  Z informacji uzyskanych od producenta PORTWEST, posiadamy wiedzę, że te kamizelki nie będą już produkowane.
 • Pytanie 2.  Czy w pozycji nr 6 bezrękawnik ocieplany ma być tylko zastosowana taśma odblaskowa srebrna  czy jednocześnie taśma odblaskowa srebrna  i  materiał odblaskowy o właściwościach fluorescencyjny barwy żółtej ( EN  20471 klasa odblaskowości)
 • Pytanie 3.  czy w pozycji nr 7 bluza polarowa  ma być tylko zastosowana taśma odblaskowa srebrna  czy jednocześnie taśma odblaskowa srebrna  i  materiał odblaskowy o właściwościach fluorescencyjny barwy żółtej ( EN  20471 klasa odblaskowości)

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi

 • Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kamizelek równoważnych do GLOWTEX.
 • Ad. 2. Opis przedmiotu zamówienia jasno określa, że ma to być tylko taśma odblaskowa srebrna.
 • Ad. 3. Opis przedmiotu zamówienia jasno określa, że ma to być tylko taśma odblaskowa srebrna.

UWAGA!

Informacja z dnia 13.02.2024r. 

„Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w formularzu ofertowym, poz. koszulka polo trudnopalna antystatyczna "

-Oferent powinien złożyć ofertę  tak jak w zał. nr I część 6 pozycja 2 w opisie przedmiotu koszulka tshirt antyelektrostatyczny z krótkim rękawem”

UWAGA! 

Informacja z dnia 12.02.2024r.

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 12.02.2024 r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1. Prosimy o wprowadzenie w projekcie  umowy zapisów dotyczących waloryzacji cen jednostkowych w oparciu o kwartalny wskaźnik cen przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz  wprowadzenie indeksacji w określonym terminie wskazanym przez Zamawiającego, gdyż umowa zostanie zawarta aż do końca 2025 roku.
 • Pytanie 2. LP.1 Buty do kolan gumowe górnicze antyelektrostatyczne całogumowe, LP.2 Buty do kolan filcowo-gumowe antyelektrostatyczne - W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga rozmiarów w zakresie od 39 do 48 Informujemy, że powyższe obuwie produkowane jest w rozmiarach od 39 do 47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obuwia w rozmiarach od 39 do 47?
 • Pytanie 3. Ponownie zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 23/02/2024r                                                

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi

 • Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów.
 • Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie obuwia w rozmiarach od 39 do 47.
 • Ad. 3.  Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

UWAGA!

Informacja z dnia 9.02.2024r. 

„Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w udzielonej odpowiedzi z dnia 01.02.2024r do pytania nr 1:

- Oferent winien przedłożyć zgodnie z zapisami OPZ certyfikację dla taśmy odblaskowej nie dla całego ubrania.”

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 09.02.2024 r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1. Czy zamawiający zgadza się w częściach z odzieżą o intensywnej widzialności załączenie certyfikatu na odzież odblaskową w wyższej klasie 2 .    
 • Pytanie 2. ZAŁĄCZNIK NR 1 UBRANIA ROBOCZE LP.2 SPODNIE DO PASA; LP.3 SPODNIE OGRODNICZKI; LP,4UBRANIE ROBOCZE ZIMOWE W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania zamków błyskawicznych metalowych. Czy Zamawiający dopuści  zastosowanie zamków błyskawicznych kostkowych plastikowych oraz guzików plastikowych?                                                                    

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi

 • Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klasy odblaskowości. Ubrania robocze powinny być wykonane zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia.
 • Ad. 2.  Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamków błyskawicznych kostkowych plastikowych oraz guzików plastikowych.

UWAGA!

Informacja z dnia 08.02.2024r.

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 08.02.2024r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie certyfikowanych nici poliestrowych rdzeniowych LIZARD STRONG oraz HEAVY DUTY.
 • Pytanie 2.Ze względu na okres ferii zimowych duża osób w firmach przebywa na urlopach, potrzebujemy więcej czasu na zebranie niezbędnych dokumentów (deklaracji, certyfikatów). Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu składania ofert do 23.02.2024r.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 • Ad.1. Zamawiający dopuszcza certyfikowaną nic poliestrową rdzeniową LIZARD STRONG oraz HEAVY DUTY.
 • Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

UWAGA!

Informacja z dnia 08.02.2024r.

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 06.02.2024r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

Pytanie:

 • Pytanie 1. Załącznik nr 13 o chrona indywidualna spawalnicze - Lp.1 Fartuch spawalniczy skórzany: z jakiego materiału ma być wykonany ze skóry dwoinowej czy skóry licowej
 • Pytanie 2. Załącznik nr 21 ochrona indywidualna ochrona oczu - Lp.2 Okulary przeciwsłoneczne dla kierowców Norma PN EN 172 została wycofana i zastąpiona normą PN ENISO 1632 1 i odnosi się do zastosowania przemysłowego tam gdzie są rozpryskujące ciecze ,stopione metale,itp. Czy Zamawiający dopuści okulary typowe dla kierowców spełniające normę EN ISO 12312 1;2003 z soczewkami polaryzacyjnymi UV400,które absorbują 99,9%UVA i UVB
 • Pytanie 3. W związku z zadawanymi pytaniami i oczekiwaniem na odpowiedzi zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23.02.2024r.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 • Ad.1. Zamawiający wymaga fartuch wykonany z dwoiny bydlęcej.
 • Ad.2. Zamawiający dopuszcza okulary z normą EN ISO 12312 1;2003 z soczewkami polaryzacyjnymi UV400, które absorbują 99,9%UVA i UVB
 • Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

UWAGA!

Informacja z dnia 6.02.2024r. 

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 05.02.2024 r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1 . Dotyczy załącznika nr.2 pozycja 1. Spodnie do pasa z zabezpieczeniem na udach chroniącym przed przecięciem i 2. Spodnie ogrodniczki z zabezpieczeniem na udach chroniącym przed przecięciem - w obu pozycjach przywołują Państwo normy PN-EN 13688:2013 i EN 20471 klasa 1 czyli chodzi o odzież odblaskową o intensywnej widzialności, więc odzież ma spełniać wymagania wymienionych norm. Jednak konstrukcja spodni ma uwzględniać także zastosowanie wzmocnień na wysokości ud chroniących przed przecięciem i wymagane jest dostarczenie dokumentu typu certyfikat lub deklaracja zgodności na materiał antyprzecięciowy.  Czy w takiej sytuacji wymieniona odzież lub tylko tkanina zastosowana na wzmocnienia ma spełniać wymagania normy EN 381?
 • Pytanie 2. Mając na uwadze brak możliwości określenia minimum logistycznego, wielkości dostaw, a także ich częstotliwości oraz tego, że zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 21 dni, prosiłbym o rozważenie możliwości podziału części 1. na odzież letnią: czyli poz.1,2,3 jako jedną cześć i odzież zimową: poz.4,5,6,7 jako cześć drugą. Część 1 to zdecydowanie największa pozycja i jako produkt spersonalizowany, wymagająca wyprodukowania na podstawie otrzymanego zamówienia, jeżeli ma być wykonana rzetelnie, a zgodnie z punktem 20.6 SIWZ : "oferent nie może powierzać wykonania zadania lub jego części Podwykonawcom" logistycznie trudna do realizacji. Dodatkowo odzież zimowa wymaga większego nakładu pracy. W dzisiejszych realiach rosnących kosztów produkcji, następuję coraz większa specjalizacja, a produkcja odzieży zimowej wymaga trochę innej technologii produkcji niż odzież letnia. Nasza firma nie produkuje odzieży zimowej a tym bardziej wymóg certyfikacji produktu na zgodność z normą EN342 jest dodatkowym utrudnieniem. To rozwiązanie jest coraz częściej stosowane w postępowaniach przetargowych. Taki podział będzie korzystniejszy dla obu stron. Umożliwi udział większej ilości oferentów, a to da zamawiającemu możliwość uzyskania korzystniejszej oferty i większej pewności terminowego i rzetelnego realizowania zamówień zgodnie z umową.

Zamawiający udziela odpowiedzi

 • Ad 1.  Zamawiający nie określa czy będzie to specjalny materiał lub wszyta specjalna wkładka mająca zabezpieczyć uda pracowników przed przecięciem. Dodatkowe zabezpieczenie antyprzecięciowe na udach, od kolana w górę ma spełniać siłę nacisku na obciążenie przecinające >19N.
 • Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na podział Części 1 na odzież letnią: czyli poz.1,2,3 jako jedną cześć i odzież zimową: poz.4,5,6,7 jako cześć drugą

UWAGA!

Informacja z dnia 5.02.2024r. 

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 02.02.2024 r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1. Zamawiający we wzorze umowy (par. 1 pkt 1.4.8) wymaga, aby Wykonawca oświadczył, iż posiada status dużego przedsiębiorcy. Oznacza to, że Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców - przykładowo - o statusie małego lub średniego przedsiębiorcy?
 • Pytanie 2. Czy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany (na podstawie pkt 20.10 SWZ) do dostarczenia dwóch kompletów z każdego rodzaju zaoferowanego produktu jako wzornik (w tym 1 komplet dla wydziału magazynowego w Rogowcu i 1 komplet dla wydziału magazynowego w Bogatyni), czy też 1 komplet wzorników zostanie rozdzielony pomiędzy ww. wydziały magazynowe?                                                                                             

Zamawiający udziela odpowiedzi

 • Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wszystkich Oferentów. Mały / średni / duży przedsiębiorca.
 • Ad 2. Oferent, który wygra w postępowaniu ma dostarczyć na oba składy magazynowe (Rogowiec i Bogatynia) po 1 sztuce z każdego produktu.

UWAGA!

Informacja z dnia 2.02.2024r. 

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 01.02.2024 r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1 .-Załącznik nr 1 Ubrania robocze -Zamawiający wymaga do szycia ubrań roboczych tkaniny o składzie 60%bawełna 40%poliester czyli tkaniny o właściwościach wodo olejoochronnych .Czy Zamawiający dopuści  uszycie ubrania z tkaniny o składzie 65%poliester,35%bawełna? Jest to tkanina uniwersalna na odzież roboczą.
 • Pytanie 2. Czy w  bluzach roboczych (lp.1) i kurtkach ocieplanych ( lp.4) zamiast stójki Zamawiający dopuści  kołnierzyk wykładany zapinany na guziki?
 • Pytanie 3. Zamawiający wymaga taśmy odblaskowej 3M Scotchlite 8912. Z informacji uzyskanych od dystrybutora wynika, że taśma nie będzie produkowana. Zostaje zastąpiona taśmą 3 M 8910 o takich samych parametrach. Czy Zamawiający dopuści taśmę równoważną?
 • Pytanie 4. Prosimy  Zamawiającego o wyrażenie  zgody na wydłużenie terminu dostawy odzieży szytej z 21 dni roboczych do 30 dni roboczych (max).
 • Pytanie 5. W sprawie środków ochrony indywidualnej Prosimy o odstąpienie złożenia wraz z ofertą certyfikatów, atestów wydanych przez niezależne notyfikowane jednostki, które nie są rozpowszechniane wśród klientów, ponieważ stanowią własność producenta i zawierają informacje technologiczne i gospodarcze stanowiące tajemnice handlową. Certyfikaty wraz z załącznikami są udostępniane jednostkom kontrolującym (np. nadzorującym produkcję środków ochrony indywidualnej) lub jednostkom nadzoru rynku (np. PIP).                                                                                             

Zamawiający udziela odpowiedzi

 • Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie uszycia ubrań z tkaniny o składzie 65% poliester i 35% bawełna.
 • Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na kołnierzyk wykładany zapinany na guzik.
 • Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie taśmy Scotchlite 3M 8910 jak również taśmy 3M Scotchlite 8912.
 • Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw odzież szytej z 21 dni roboczych do 30 dni roboczych.
 • Ad. 5. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ przedłożenia: kopii certyfikatu lub deklaracji zgodności lub świadectwa badania lub karty technicznej

UWAGA!

Informacja z dnia 1.02.2024r. 

W odpowiedzi na zapytania od Oferentów skierowane drogą email w dniu 31.01.2024 r. chciałbym udzielić następującej odpowiedzi:

 • Pytanie 1. Dotyczy części 1 poz. 4, 5, 6. Zamawiający wzywa do przedłożenia kopii certyfikatu zgodności taśmy odblaskowej z normą EN 20471, oraz normie EN 342. Przy normie EN 342 nie ma żadnego zapisu. Czy oferowane produkty mają posiadać certyfikat na zgodność z normą EN 342, czy też mają być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie EN 342 ale bez konieczności posiadania certyfikatu?
 • Pytanie 2. Dotyczy części 3, poz. 2. Czy zamawiający wymaga, aby ubrania olejoochronne, było z certyfikowane na zgodność z normą EN 342?
 • Pytanie 3. Dotyczy części 4. Czy zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatów lub deklaracji zgodności, odnośnie normy EN 11611, dla gotowego wyrobu, czy tylko dla tkaniny?
 • Pytanie 4. Dotyczy części 4 poz.2. Czy zamawiający wymaga, aby ubranie trudnopalne zimowe, było certyfikowane na zgodność z normą EN 342? Czy zamawiający dopuści, ewentualnie, certyfikowane ubranie trudnopalne, ocieplane, bez odrębnego certyfikatu na zgodność z normą EN 342, ale posiadające certyfikat jako ubranie trudnopalne, ocieplane?
 • Pytanie 5. Dotyczy części 9. Czy zamawiający oczekuje ubrania przeciwdeszczowego, zgodnego z normą EN 343, czy też ubrania wodochronnego – szybowego, które powinno posiadać zgodność z normą EN 1149?
 • Pytanie 6. Dotyczy części 17. Czy zamawiający oczekuje złożenia w ofercie ubrania antystatycznego i dodatkowo, jako osobny produkt w komplecie, nogawice antyprzepięciowe?
 • Pytanie 7. Tłumaczenie. Czy zamawiający oczekuje przedstawienia, jeżeli zachodzi taka potrzeba tłumaczenia przysięgłego dokumentacji produktowej ?
 • Pytanie 8. Czy zamawiający przewiduje minimum logistyczne oraz jaka jest orientacyjna częstotliwość dostaw?
                                                                                  

Zamawiający udziela odpowiedzi

 • Ad 1.Prosimy o przedłożenie certyfikatu zgodności taśmy odblaskowej EN20471 oraz certyfikatu Normy EN342 określającej właściwości użytkowe i wymagania dotyczące odzieży chroniącej organizm przez wyziębieniem. Oferowane produkty winny posiadać certyfikat na zgodność z Normą EN342 i mają być wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie EN342.
 • Ad 2. Ubranie olejoochronne zimowe powinno być certyfikowane na zgodność z Normą EN342 oraz z Normą PN-EN13034+A1:2009 i z Normą PN-EN13034+A1:2010.
 • Ad 3. Odzież trudnopalna – należy przedłożyć certyfikat na zgodność z normą EN11611 dla gotowego wyrobu.
 • Ad 4. Ubranie trudnopalne zimowe powinno być certyfikowane na zgodność z Normą EN342 oraz z Normą PN-EN11611:2009 KL. II i z Normą PN- EN11611:2007 KL. II.
 • Ad 5. U branie wodochronne (szybowe) winno być zgodne z Normą PN EN343+A1:2008 lub PN EN343+A1:2007
 • Ad 6. Ubranie antystatyczne powinno mieć wszyte dodatkowe zabezpieczenie antyprzecięciowe na udach.
 • Ad 7. Zezwalamy składanie dokumentacji przetłumaczonej z pominięciem tłumacza przysięgłego.
 • Ad 8. Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić minimum logistycznego a także częstotliwości dostaw.

Załączniki :

SWZ

Zał. 1 cz. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 8 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 9 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 10 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 11 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 12 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 13 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 14 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 15 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 16 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 17 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 18 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 19 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 20 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 21 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 22 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 23 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 24 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 25 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 26 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1 cz. 27 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 - Formularz ofertowy

Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 - Projekt Umowy

Zał. 6 - Oświadczenie o akceptacji treści Umowy

Zał. 7 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 12 - Oświadczenie o zapoznani się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Oświadczenie wykonawcy o sankcjach