Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa łożysk dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. wraz z utworzeniem magazynu depozytowego

Osoba prowadząca Agnieszka Grochowiec
Numer postępowania 56/AGRO/TE/2024
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2024-07-22
Data dodania 2024-07-10

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   10.07.2024r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

 „Dostawa łożysk dla BESTGUM POLSAKA sp. z o.o. wraz z utworzeniem magazynu depozytowego” – postępowanie nr: 56/AGRO/TE/2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY W ZAŁ. NR 1 DO SWZ

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin rozpoczęcia realizacji umowy od dnia podpisania umowy.

    Termin realizacji umowy: 12 MIESIĘCY OD DATY PODPISANIE UMOWY.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert    częściowych w ramach jednej części.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin przesłania ofert został określony do dnia 22.07.2024r. DO GODZINY 11:00

13.1 Ofertę zaszyfrowaną programem 7-ZIP wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać droga
        elektroniczną na adres email: przetargi@bestgum.pl

13.2.Zamawiający prosi o przesłanie hasła do zaszyfrowanej oferty w dniu 22.07.2024r.
         w godzinach 11:00-11:30. Hasło należy przesłać na adre
s: agnieszka.grochowiec@bestgum.pl

14. Termin związania ofertą

       90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

21. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

SWZ

Załączniki :

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 -  Formularz ofertowy.

Zał. 3 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Zał. 4 -  Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 5 -  Projekt Umowy.

               Zał. 5 a -  Projekt Umowy depozytowej.

Zał. 6 -  Oświadczenie o akceptacji treści Umowy.

Zał. 7 -  Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektroniczne.

Zał. 8 -  Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP.

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej  PGE

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 12 - Oświadczenie o zapoznani się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Oświadczenie o akceptacji przez Oferenta wzoru umowy na utworzenie magazynu depozytowego.

Zał. 14 - Oświadczenie Oferenta o sankcjach.