Przetargi

Nazwa zamówienia

Dostawa rozdzielnic nN , zasilająco-sterujących systemem wulkanizacji gum , typ PRZS-PG 400/63

Osoba prowadząca Baryła Andrzej
Numer postępowania 10/ABAR/PB/2017
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2017-09-19
Data dodania 2017-09-08

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia:

 08.09.2017 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

 Dostawa rozdzielnic nN, zasilająco-sterujących system wulkanizacji gum , typ PRZS-PG  400/63.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Zamówienie będzie zrealizowana do dnia: 29.12.2017

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych
    Warunków Zamówienia (SIWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

     Cena łączna netto – 100 %

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

10. Możliwość składania ofert wariantowych

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

    Termin składania ofert został określony do dnia: 19.09.2017 r.

13. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

                BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

                Powołując się na znak postępowania: 10/ABAR/PB/2017 dotyczące postępowania nr. 10/ABAR/PB/2017 – Dostawa rozdzielnic nN, zasilająco-sterujących system wulkanizacji gum , typ PRZS-PG  400/63.

        Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

    Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

    Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

    Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego oraz uzyskanie zgód korporacyjnych, jeżeli taka
      zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

SIWZ

Zał. nr.1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. nr.2 - Formularz ofertowy.

Zał. nr.3 - Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium RP. 

Zał. nr.4 - Projekt Umowy.

Zał. nr.5 - Oświaczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. nr.6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Zał. nr.7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. nr.8 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Przeprowadzania Akcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. nr.9 - Oświadczenie o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum Polska Sp z o.o. 

Zał. nr.10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. nr.11 - Oświadczenie o akaceptacji Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej PGE S.A.

 

Uwaga!     Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 22.09.2017 r. 

Uwaga ! W dniu 13.09.2017 r. został doprecyzowany i zmieniony załącznik nr. 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

Uwaga! Informujemy , że w dniu 15.09.2017 r. termin składania ofert w powyższym postępowaniu zostaje wydłużony z dnia 22.09.2017 do dnia - 29.09.2017 r.

 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących powyższego postępowania poniżej przedstawiamy ich treści i  jednocześnie udzielamy odpowiedzi:

Pytanie nr.1 Uprzejmie proszę o informację gdzie znajdę dokumentację techniczną dotyczącą tematu postępowania nr 10/ABAR/PB/2017 Dostawa rozdzielnic nN , zasilająco-sterujących system wulkanizacji gum.

Odpowiedź - informujemy , że rozdzielnice których używamy w firmie są produktem opatentowanym i nie możemy udostępniać żadnych schematów ale zapraszamy wszytkich zainteresowanych na wizję lokalną do naszej siedziby , po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty z p. Krzysztofem Szmalcem ( tel. 44/737 18 59 lub  602 493 944).

Pytanie nr.2  

- Proszę o doprecyzowanie na czym ma polegać identyfikacja użytkownika – czy wystarczy możliwość wyboru pomiędzy kontem administratora z pełnym dostępem a zwykłym użytkownikiem, który posiada ograniczone uprawnienia? Chodzi tu o dwa poziomy dostępu do parametrów konfiguracyjnych: pełny chroniony hasłem administratora oraz ograniczony do ekranu szybkiej konfiguracji (podstawowych parametrów regulacji) chroniony hasłem użytkownika.

Odpowiedź - Potwierdzamy - Chodzi tu o dwa poziomy dostępu do parametrów konfiguracyjnych: pełny chroniony hasłem administratora oraz ograniczony do ekranu szybkiej konfiguracji (podstawowych parametrów regulacji) chroniony hasłem użytkownika. Użytkownik bez uprawnień do kasowania zapisów, historii procesu itp.

- Czy napięcie znamionowe izolacji 500V dotyczy całego urządzenia (podzespołów typu: bezpieczniki, styczniki, wyłączniki) czy może chodzi o zabezpieczenie elektroniczne przed podaniem napięcia powyżej 400V na urządzenie?

Odpowiedź - Chodzi o zabezpieczenie elektryczne przed podaniem napięcie większego niż 400 V . np.  500 V żeby nie uszkodzić różnych elementów układu rozdzielnicy

Jeżeli TAK, to:

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zastosowanych wyłączników nadprądowych typu S303 na inne o podobnych parametrach np. na wyłącznik przemysłowy typu FAZ marki EATON (Moeller) ?

I tym samym, czy napięcie znamionowe izolacji może wynosić 440 V ?

Odpowiedź - Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wyłączników nadprądowych niż S303 jeśli są  o podobnych parametrach .Napięcie znamionowe izolacji może być 440 V . 

 

Uwaga ! Informujemy, iż w dniu 21.09.2017 zostaje wydłużony termin realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 29.12.2017 r. do dnia 30.03.2018 r. W związku z tym zostały zaktualizowane  załączniki; zał. nr. 2 Formularz ofertowy oraz zał nr.4 - Projekt umowy.