Tenders

Nazwa zamówienia

FOLIA JEDNOSTRONNIE MOLETOWANA PE 1000 -1600

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 26/JGLO/2014
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2014-09-19
Data dodania 2014-09-10

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  9.09.2014r.

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Zakup  i dostawy  Folii jednostronnie moletowanych  PE 1300- PE 1600   w okresie : 3.XI.2014r  do 31.XII.2015r

  SIWZ  Nr 26/JGLO/ 2014r

   Dokładny opis  przedmiotu w Załączniku nr 2

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  31.XII.2015r.

 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia      

  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:           

               6.1 Formularz  ofertowy   na przedmiot zamówienia                         Załącznik nr 1

               6.2 Opis przedmiotu zamówienia –                                                       Załącznik nr 2

               6.3 Regulamin  przeprowadzenia  aukcji elektronicznej PGE –       Załącznik Nr 3   

               6.4 Harmonogram  przewidywanych dostaw  Folii moletowanych    Załącznik Nr 4       
               6.4 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                     przetargowym                                                                                  Załącznik nr 5

               6.5 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności                         - Załącznik nr 6

               6.6  Protokół   magazynowy                                                                 Załącznik  nr 7

               6.7 Potwierdzony  projekt Umowy                                                    – Załącznik  Nr 8

 7. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

  100% cena

 8. Składanie zamówień uzupełniających;

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 9.  Możliwość składania ofert wariantowych

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 10. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

  Zamawiający nie wymaga 

 11. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -  Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia  19.09.2014r.

  Ofertę wraz  z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul.       Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

 12. Termin związania ofertą: 

  90 dni 

 13.  Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia

   niepublicznego

  Zawarcie umowy na okres  :  3. XI.2014r  do  31.XII.2015r

 14.  Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na  której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

   Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

   przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

   oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

   w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

UWAGI

 


Sprawę prowadzi: Jan Głowacki

Dział: Logistyki i Handlu
Poczta: jan.glowacki@bestgum.pl