Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup zwijadła elektrycznego do taśm gumowych

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 07/WWOL/PZ/2021
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2021-05-07
Data dodania 2021-04-27

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

    27.04.2021r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

    „Zakup zwijadła elektrycznego do taśm gumowych”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do końca dnia 07.05.2021r.

14. Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty email, jako wiadomość szyfrowaną na adres:

      waldemar.wolkiewicz@bestgum.pl powołując się na znak postępowania: nr 07/WWOL/PZ/2021 –

      „Zakup zwijadła elektrycznego do taśm gumowych”

      Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA!

Informacja z dnia 05.05.2021r.

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 29.04.2021r.

Pytanie:

W nazwiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego zwracamy się z prośbą o możliwość przesuniecia terminu składania oferty do 20.05.2021

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, że przychyla się do prośby Oferenta i wydłuża termin składania ofert do końca dnia 20.05.2021r.

UWAGA!

Informacja z dnia 05.05.2021r.

Zamawiający udziela odpowiedzi do zapytania Oferenta z dnia 29.04.2021r.

Pytania:

Dzień dobry, w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.: "Zakup zwijadła elektrycznego do taśm gumowych" zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy silnik ma być wyposażony w hamulec, czy zespół napędowy składający się z przekładni, sprzęgła, hamulca, silnika ?

2) Jak należ interpretować zapis "prędkość nawijania zmienna do 10 m/min" ? Czy prędkość nawijania ma być zmienna poprzez zastosowanie falownika czy w zależności od średnicy taśmy prędkość liniowa nawijania ma być różna?

3) Czy rolka naprowadzająca (sterowana) ma się ustawiać w zależności od szerokości taśmy?

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający wymaga zespołu napędowego.

Ad.2. Zamawiający zakłada zastosowanie falownika.

Ad.3. Zamawiający informuje, że wystarczy możliwość regulacji w jednym zakresie dla najszerszej możliwej taśmy.

 

załączniki:

SWZ

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 - Formularz  ofertowy

Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zał. 5 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał. 6 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 7 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 8 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 9 - Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO.

Zał. 10 - Ogólne warunki zamówienia