Tenders

Nazwa zamówienia

Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej, środków czystości.

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 01/WWOL/DB/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-05-22
Data dodania 2015-05-06

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp.  z o.o., ul. Św.Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

06.05.2015r

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

            Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

„Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej, środków czystości”

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:

Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia:

100% cena

8. Składanie zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych:

    Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części określonych w pkt. I - XIX

    Niedopuszczalne jest jednak składanie ofert częściowych w ramach jednej części.

            Ilość części 19

 • Część I :         Ubrania robocze – załącznik nr 8
 • Część II :        Odzież ochronna – załącznik nr 9
 • Część III :       Odzież ochronna – załącznik nr 10
 • Część IV :       Odzież ochronna – załącznik nr 11
 • Część V :        Odzież ochronna – załącznik nr 12
 • Część VI :       Odzież ochronna – załącznik nr 13
 • Część VII:       Odzież ochronna – załącznik nr 14
 • Część VIII:      Odzież ochronna – załącznik nr 15
 • Część IX:        Odzież ochronna – załącznik nr 16
 • Część X:         Odzież ochronna – załącznik nr 17
 • Część XI:        Odzież ochronna – załącznik nr 18
 • Część XII:       Odzież ochronna – załącznik nr 19
 • Część XIII:      Odzież ochronna – załącznik nr 20
 • Część XIV:      Odzież ochronna – załącznik nr 21
 • Część XV:       Odzież ochronna – załącznik nr 22
 • Część XVI:      Odzież ochronna – załącznik nr 23
 • Część XVII:     Obuwie – załącznik nr 24
 • Część XVIII:    Ochrona indywidualna – załącznik nr 25
 • Część XIX:      Środki czystości – załącznik nr 26

 

10. Możliwość składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert został określony do dnia 22.05.2015r.

13. Oferty wraz z próbkami należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. Św.Barbary 3 97-427 Rogowiec

Znak postepowania: 01/WWOL/DB/2015

            Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU HL”

14. Termin związania ofertą

90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia niepublicznego.

-

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

17. SIWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA! 

W DNIU 08.05.2015r NASTĄPIŁA ZMIANA TREŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SIWZ oraz w ZAŁĄCZNIKU NR 26 (zmienione załączniki do pobrania)

 

UWAGA!

W DNIU 12.05.2015r NASTĄPIŁA ZMIANA TREŚCI W ZAŁĄCZNIKACH nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 (zmienione załączniki do pobrania)

 

UWAGA!

W DNIU 13.05.2015r NASTĄPIŁA ZMIANA TREŚCI W SIWZ - pkt. 7 oraz w OGŁOSZENIU pkt. 9 (zmieniony załącznik do pobrania)

 

UWAGA!

W DNIU 14.05.2015r NASTAPIŁA ZMIANA TREŚCI W ZAŁĄCZNIKU nr 2 do SIWZ, nr 2 do UMOWY oraz w ZAŁĄCZNIKACH nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 (załączniki do pobrania)

 

UWAGA - informacja!

 •  W związku z zapytaniem Oferenta odnośnie Cześci.8 pkt. 3 i 4 odnoszącym się do "podania siły nacisku krawędzi tnącej, która będzie działać na wzmocnienie",

Zamawiąjący informuje, że wymagana siła na obciążenie przecinające powinna być wyższa niż 19N.

 

 •  W odpowiedzi na zapytanie Oferenta dotyczącego §4 pkt.2 Umowy, "czy jest możliwa zmiana i określenie terminu realizacji zamówienia"

Zamawiający informuje, że §4 pkt.2 nie ulega zmianie.

 

 • Zamawiający informuje, że nastąpił błąd literalny w Umowie §4 pkt.2 ".....zamówienie będzie wysyłane za pośrednictwem e-mail na adres wykonawcy podany w §9 Umowy". 

Prawidłowy zapis brzmi ".... zamówienie będzie wysyłane za pośrednictwem e-mail na adres wykonawcy podany w §10"

 

Załączniki:

SIWZ

załącznik nr 1 - wzór umowy

załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

załącznik nr 2 do Umowy - formularz cenowy

załącznik nr 3 - reg. prowadzenia aukcji elektronicznej

załacznik nr 4 - protokół odbioru

załącznik nr 5 - ośw. o akceptacji wzoru umowy

załącznik nr 7 - ośw. Oferenta o odpisie na PFRON

załacznik nr 8 - opis przedmiotu

załacznik nr 9 - opis przedmiotu

załacznik nr 10 - opis przedmiotu

załącznik nr 11 - opis przedmiotu

załącznik nr 12 - opis przedmiotu

załącznik nr 13 - opis przedmiotu

załącznik nr 14 - opis przedmiotu

załącznik nr 15 - opis przedmiotu

załącznik nr 16 - opis przedmiotu

załącznik nr 17 - opis przedmiotu

załącznik nr 18 - opis przedmiotu

załącznik nr 19 - opis przedmiotu

załącznik nr 20 - opis przedmiotu

załącznik nr 21 - opis przedmiotu

załącznik nr 22 - opis przedmiotu

załącznik nr 23 - opis przedmiotu

załącznik nr 24 - opis przedmiotu

załącznik nr 25 - opis przedmiotu

załącznik nr 26 - opis przedmiotu

załacznik nr 28 - karta tytułowa

załacznik nr 30 - ośw. Oferenta o spełnieniu warunków

załacznik nr 31 - ośw. Oferenta o zachowaniu poufności

załącznik nr 32 - logo