Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup drzew i krzewów oraz środków do ich pielęgnacji

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 5/JGLO/DR/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-07-27
Data dodania 2015-07-22

Rogowiec   dn.  22.07.2015r

 

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

 

 1. Nazwę i adres Zamawiającego

  Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

 2. Data wystawienia ogłoszenia

  22.07.2015r

 3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

  Przetarg ograniczony

 4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

  Zakup drzew  i krzewów oraz środków  do ich pielęgnacji

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

  Do dnia : 20.12.2015r

 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego:\

 

            6.1 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym - Załącznik nr 2

             6.2 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności -  Załącznik nr 3

             6.3. Wniosek o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  Załącznik Nr 4
 

        7.  Dokumenty  wymienione w Pkt 6.1 – 6.3  / potwierdzone/ - należy przesłać na e-maila : jan.glowacki@bestgum.pl  w  terminie   do : 27.07.2015r

        8.  Sprawę  prowadzi : Jan   Głowacki

UWAGA !!!

1. W związku z omyłką pisarską zmienia się Załącznik Nr 4 ogłoszenia o zamówieniu niepublicznym , gdzie w zapisie o brzmieniu :

,,W odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie o wszczęciu postępowania 08/JGLO/DR/2015 ''

zmienia się  :

,,W odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie o wszczęciu postępowania 5/JGLO/DR/2015 ''

2. Pytania do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Znak postępowania : 5/JGLO/DR/2015 Rogowiec dn. 27.07.2015r

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na :

,, Zakup drzew i krzewów oraz środków do ich pielęgnacji ’’ Inwestycja odtworzenia składowiska popiołu i żużla ,, Lubień '' w zakresie zabezpieczenia przed pyleniem pola Nr 2 PMr 291-99/2015r

Pytanie : ,, Proszę mi powiedzieć czy będzie wymagane świadectwo pochodzenia roślin z zaznaczeniem z jakiego regionu mają pochodzić ''

Odpowiedź : Będą wymagane atesty oraz paszporty roślin CE ”

          Pytanie : ,, Czy nie będzie problemu jeśli rośliny będą z zagranicy ? ''

          Odpowiedź : Nie mogą to być rośliny z zagranicy

          Pytanie : ,,... w załączniku nie ma listy roślin ”

          Odpowiedź : Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

 • Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

 • Jednocześnie zamawiający informuje , że nie przewiduje przedłużenia terminu złożenia ofert.

 • Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

      Załączniki:

     Nr 2  pobierz

     Nr 3  pobierz

     Nr 4  pobierz

     Nr 5  pobierz