Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup i dostawy : Klejów Chemosil 211 i 225

Osoba prowadząca Jan Głowacki
Numer postępowania 6/JGLO/2015
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2015-08-31
Data dodania 2015-08-12

 

Rogowiec ,  dn. 11.08.2015r

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

  1. Nazwę i adres Zamawiającego

Bestgum Polska Sp. z o.o. , ul. Św. Barbary 3 , 97-427 Rogowiec

     2. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

Przetarg  nieograniczony

     3. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Zakup  i dostawy  :  Klejów Chemosil 211 i 225   w okresie : 1.X.2015r – 31.XII.2016r

SIWZ  Nr  6/JGLO/ 2015r / Załącznik Nr2 /

Możliwość  składania ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert częściowych .

     4. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

31.XII.2016 r

     5.   Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Opis warunków udziału w postępowaniu został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia   załącznik nr 2 do SIWZ oraz pkt 9 i 10 SIWZ tytułowego postępowania.

     6.   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie trzeba dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
          niepublicznego

             6.1 Formularz  ofertowy   na przedmiot zamówienia                                 Załącznik nr 1

             6.2 Opis przedmiotu zamówienia                                                              Załącznik nr 2

             6.3 Regulamin  przeprowadzenia  aukcji elektronicznej PGE                    Załącznik Nr 3   

             6.4 Harmonogram  przewidywanych dostaw środków chemicznych          Załącznik Nr 4  

             6.5.  Oświadczenie Wykonawcy posiadającego firmę  poza terytorium RP Załącznik Nr5 

             6.6.  Protokół magazynowy                                                                        Załącznik  Nr 6

             6.7 . Projekt Umowy                                                                                   Załącznik Nr 7

             6.8 . Oświadczenie  o akceptacji  treści Umowy                                          Załącznik  Nr 8
             6.9 Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu

                   przetargowym                                                                                       Załącznik nr 9

             6.10 Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności                                  Załącznik nr 10

       7.  Kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

100% cena

       8.  Składanie zamówień uzupełniających;

             Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert   częściowych.

       9.  Możliwość składania ofert wariantowych

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert   wariantowych.

       10. Wymagania dotyczące Wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

            Zamawiający nie wymaga 

      11.  Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w wraz z ofertą wstępną -                                                                       

            Bestgum Polska Sp. z o.o.  Termin składania: do dnia  31.08.2015r.

            Ofertę wraz  z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Bestgum Polska Sp. z o.o. ul. Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec , opisaną numerem postępowania.

      12. Termin związania ofertą: 

90 dni

      13. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia Niepublicznego

            Zawarcie umowy na okres  :  1.X.2015r  do   31.XII.2016r

      14. Zastrzegamy sobie możliwość  unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

15. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania mowy , wymagania dotyczące   

      zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Nie wymaga wniesienia należytego wykonania Umowy.

       16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem    

            negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na

            której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

          Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty      

           przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2   

           oferty nie podlegające odrzuceniu lub negocjacje handlowe.  Parametrem licytowanym

           w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

 

        Załącznik :

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ