Personal Data Protection

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

Mając na względzie dbałość o właściwe zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach działalności BESTGUM POLSKA sp. z o.o. oraz rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BESTGUM POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu przy ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

W sprawie ochrony danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@bestgum.pl, lub pisemnie na adres: BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3,
97-425 Rogowiec, skrytka pocztowa 8. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. w celu zawarcia umowy sprzedaży towarów i usług lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. w celu wykonania i na podstawie umowy sprzedaży towarów i usług, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w celu przedstawienia oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces działalności Spółki, naszym podwykonawcom/usługodawcom oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dobrowolność. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi utrzymanie współpracy. Jest niezbędnym do zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.  

 

Rogowiec, dn. 25.05.2018r.