Tenders

Nazwa zamówienia

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych ładowarką kołową z łyżką o pojemności od 5 m3 do 6 m3 oraz spycharką gąsienicową o mocy min. 400 km dla Bestgum Polska Sp. z o.o. na terenie KWB Bełchatów.

Osoba prowadząca Andrzej Baryła
Numer postępowania 5/ABAR/PK/2019
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-07-26
Data dodania 2019-07-15

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    Bestgum Polska Sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   15.07.2019 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

Świadczenie usług sprzętowo- transportowych:

-  ładowarką kołową z łyżką o pojemności od 5m3 do 6m3,

-  spycharką gąsienicową o mocy min. 400 KM ze zrywakiem -dla Bestgum Polska Sp. z o.o. na terenie  KWB Bełchatów

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

 Zamówienie będzie realizowanie do 31.01.2020 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenia, dokumenty oraz warunki udziału w postepowaniu zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100 % cena netto za 1 rbh – dla każdej pozycji

8. Możliwość składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składanie zamówień uzupełniających.

9. Możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą pozycję

10. Możliwość składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

11. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.Termin i miejsce składania ofert do postępowania

Termin składania ofert został określony do dnia:  26.07.2019 r. do godziny 12-stej

13. Ofertę należy złożyć osobiście lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej na adres:

 BESTGUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

 Znak postępowania: 5/ABAR/PK/2019

 Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem z dopiskiem „DLA DZIAŁU KL”.

14. Termin związania ofertą

    90 dni

15. Inne istotne informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

    ---

16. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

17. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone co nie mniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

 Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Wykonawcy.

 Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

18. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

19. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

20. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

21. SIWZ oraz załączniki do pobrania  poniżej: 

SIWZ 

Zał. 1 - Opis  przedmiotu zamówienia:      cz.1 - Ładowarka        cz. 2 - Spycharka 

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium RP.

Zał. 4 - Projekt Umowy. 

Zał. 5 - Oświadczenie o akceptacji Projektu Umowy.

Zał. 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.

Zał. 7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji  Regulaminu Przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej PGE S.A.

Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Procedury Zakupów Bestgum Polska Sp. z o.o.

Zał. 10 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE.

Zał. 12 - Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 13 - Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat i składek wobe ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego.

 

Zał. do Projektu umowy:

Zał. nr. 3 - Rapoprt czasu pojazdu/sprzetu,

Zał. nr. 4 - Karta drogowa,

Zał. nr. 5 - Projekt umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi. 

 

Uwaga ! W związku z wpłynięciem  zapytania od jednego z oferntów, dotyczącym możliwości wydłużenia terminu składania ofert do dnia 09.08.2019 r - informujęmy iż nie mamy możlowości wydłużenia terminu składania ofert. W związku z powyższym  jako osteczny termin składania ofert zostaje potrzymana data - 26.07.2019 r - do godziny 12-stej.