Tenders

Nazwa zamówienia

USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADU GUMY PEŁNEJ O KODZIE 07 02 80

Osoba prowadząca Jarosław Kaczmarek
Numer postępowania 01/JKAC/kg/2024
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2024-02-01
Data dodania 2024-01-24

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADU GUMY PEŁNEJ O KODZIE 07 02 80

Postępowanie nr 01/JKAC/KG/2024

1. Nazwa i adres Zamawiającego

BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia  24.01.2024r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

 USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADU GUMY PEŁNEJ O KODZIE      07 02 80

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY  ZAŁ. NR 1 DO SWZ

5. Wymagany termin realizacji umowy

    Termin realizacji  umowy : okres 12 miesięcy.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu      potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia    (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych      dokumentów, które zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert.

     Termin składania ofert został określony do dnia  01.02.2024r. do godziny 12:00

14. Ofertę  wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres email:  

       przetargi@bestgum.pl

 

 

W przypadku złożenia oferty do przedmiotowego postępowania, Zamawiający prosi Oferentów o kontakt w celu potwierdzenia otrzymania przesłanej oferty powołując się na znak postępowania:

 

01/JKAC/KG/2024 - USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADU GUMY PEŁNEJ O KODZIE      07 02 80

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych  wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub   wykorzystywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej):

Załączniki :

               SWZ

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. 2 - Formularz ofertowy.

Zał. 3 - Wzór zlecenia odbioru odpadu.

Zał. 4 - Oświadczenie Oferenta o zachowaniu poufności.

Zał. 5 - Oświadczenie Oferenta o sankcjach.

Zał. 6 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP.

Zał. 7 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.

Zał. 8 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE.

Zał. 9 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.

Zał. 10 - Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o akceptacji regulaminu przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zał. 12 - Zapytanie ofertowe.

Zał. 13 - Oświadczenie Oferenta o posiadanych pozwoleniach

Zał. 14 - Projekt umowy

Zał. 15 - Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę projektu umowy

Zał. 16 - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Zdjęcia odpadu :

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3