Tenders

Nazwa zamówienia

Zakup samochodu ciężarowego dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Osoba prowadząca Monika Telenga
Numer postępowania 51/MTEL/KS/2024
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2024-07-02
Data dodania 2024-06-25

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia  25.06.2024r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

51/MTEL/KS/2024 – ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DLA BESTGUM POLSKA SP. Z O.O.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY  ZAŁ. NR 1  DO SWZ

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia  - 30.11.2024 r.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających.

10. Możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert.

      Termin składania ofert został określony do dnia  02.07.2024 r. do godziny 14.00

      Termin składania został wydłużony do dnia 9.07.2024 r. do godziny 14:00

 

14. Ofertę zaszyfrowaną programem 7-ZIP wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres email:     przetargi@bestgum.pl

Hasło do zaszyfrowanej oferty należy przesłać  dnia 09.07.2024 r. w godzinach 14:00 - 14:30 na adres email: monika.telenga@bestgum.pl

 

W przypadku złożenia oferty do przedmiotowego postępowania, Zamawiający prosi Oferentów o kontakt w celu potwierdzenia otrzymania przesłanej oferty (tel. 044 737 4074) powołując się na znak postępowania:  51/MTEL/KS/2024 –  Zakup samochodu ciężarowego dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się tym znakiem: 51/MTEL/KS/2024

15. Termin związania ofertą

       90 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego i
      poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z

      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

          UWAGA

   Odpowiedzi na pytanie Oferenta  z dnia  26.06.2024r

Pytania:

  1. Wykonawca wnosi o wydłużenie termin składania ofert o dodatkowe 7 dni, jest to czas niezbędny do prawidłowego skompletowania dokumentów do postepowania.

  1. Wykonawca wnosi o dopuszczenie podwozia wyprodukowanego w 2023 roku. Takie podwozie jest tańsze o wskaźnik inflacji, co przekłada się na niższe koszty zakupu, a tym samym korzyści finansowe dla Zamawiającego. Podwozie te było magazynowane w należyty sposób, jest nieużywane i fabrycznie nowe, co gwarantuje pełną sprawność techniczną i niezawodność. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający zyska pojazd o wysokiej jakości, jednocześnie minimalizując koszty inwestycyjne.

  1. Skrzynia biegów: automatyczna.

Wykonawca wnosi o dopuszczenie skrzyni biegów zautomatyzowanej 12-biegowej. Tego rodzaju skrzynia biegów działa na zasadzie automatycznej zmiany biegów, bez konieczności ręcznej ingerencji kierowcy, co zapewnia podobny komfort jazdy jak skrzynia automatyczna. Skrzynia zautomatyzowana nie posiada pedału sprzęgła, wybór biegu odbywa się przez elektrohydrauliczny wybierak sterowany przez komputer. Mniej skomplikowana konstrukcja przekłada się na niższe koszty serwisowania i napraw, co stanowi dodatkową korzyść dla Zamawiającego. Ponadto, skrzynia zautomatyzowana pozwala na bardziej efektywne zarządzanie momentem obrotowym silnika, co może przyczynić się do oszczędności paliwa i wydłużenia żywotności podzespołów pojazdu.

  1. Wymiary zabudowy: Długość wew. 8100 mm.

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zabudowy o długości wewnętrznej 7800 mm. Dzięki krótszej zabudowie pojazd     zyska większą ładowność, co przekłada się na lepsze możliwości transportowe i efektywniejsze wykorzystanie pojazdu. Z doświadczeń naszych klientów wynika, że rzadko kiedy pojazdy jeżdżą z pełnym załadunkiem, dlatego skrócenie długości zabudowy nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność pojazdu. Mniejsza długość zabudowy może także ułatwić manewrowanie i parkowanie w ograniczonych przestrzeniach miejskich, co stanowi dodatkową korzyść dla użytkowników.

Odpowiedzi:

Ad. 1.  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 9.07.2024r.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza podwozie wyprodukowane w 2023 r.

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę aby oferowany samochód posiadał skrzynię zautomatyzowaną

 12-biegową.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zabudowę o długości wewnętrznej 7800 mm. 

UWAGA NR 2

Odpowiedź na pytanie Oferenta skierowane drogą elektroniczną w dniu 1.07.2024 r. -

”Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego, w której stwierdzono: "Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zabudowę o długości wewnętrznej 7800 mm.", uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy informacja ta odnosi się do wymiaru minimalnego zewnętrznego zabudowy. Sądzimy, że zapis ten może być oczywistą pomyłką pisarską.

Zgodnie z poniższym rysunkiem oraz przepisami prawa polskiego, maksymalna długość zestawu samochodowego wynosi 18 metrów i 75 centymetrów. Przy założeniu, że dopuszczamy pojazd z zabudową o długości zewnętrznej 7820 mm, tworzymy najbardziej symetryczny zestaw, w którym zabudowa pojazdu oraz przyczepy mają tę samą długość. Takie rozwiązanie jest optymalne pod względem ładowności, eksploatacji oraz wartości rezydualnej pojazdu.

Pragniemy również zaznaczyć, że zabudowa o długości zewnętrznej 7820 mm daje wewnętrzny wymiar 7710 mm. Warto także podkreślić, że zarówno wymiary zewnętrzne 7710 mm, jak i 7800 mm, umożliwiają przewóz tej samej ilości palet. Zatem, aby spełnić wymogi Zamawiającego dotyczące długości wewnętrznej 7800 mm, proponujemy przyjęcie długości zewnętrznej 7820 mm.”

Udzielamy odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zabudowę o długości zewnętrznej 7820 mm, wewnętrznej 7710 mm.

 

 

 

 

 

    SWZ

Załączniki do pobrania :

Zał. 1 -   Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 -   Formularz ofertowy

Zał. 3 -   Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 4 -   Oświadczenie o poufności

Zał. 5 -   Umowa - projekt

Zał. 6 -  Załącznik o akceptacji wzoru Umowy

Zał. 7 -    Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektronicznej

Zał.  8 - Oświadczenie Wykonawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 Zał. 9 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych

Zał. 10 – Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE

Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US

Zał. 12 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych