Tenders

Nazwa zamówienia

Dzierżawa myjek z zamkniętym obiegiem

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania 35/BGOS/TE/2024
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2024-07-12
Data dodania 2024-07-04

1. Nazwa i adres Zamawiającego

    BESTGUM POLSKA sp. z o.o.,  ul. św. Barbary 3, 97-427 Rogowiec

2. Data wystawienia ogłoszenia

   04,07.2024 r.

3. Określenie trybu udzielenia zamówienia niepublicznego

    Przetarg nieograniczony

4. Określenie przedmiotu zamówienia niepublicznego

   35/BGOS/TE/2024 – Dzierżawa myjek z zamkniętym obiegiem

5. Wymagany termin realizacji zamówienia niepublicznego

    Termin realizacji zamówienia: przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie potrzeba dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia
    warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego

    Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ)

7. Kryterium oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia

    100% cena

8. Opis warunków udziału w postepowaniu zakupowym oraz sposób dokonywania oceny potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym.

    Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, które
    zostaną ocenione metoda spełnia / nie spełnia.

9. Możliwość składania zamówień uzupełniających

    Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających

10. Możliwość składania ofert częściowych

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

11. Możliwość składania ofert wariantowych

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

12. Wymagania dotyczące wadium/zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin i miejsce składania ofert

      Termin składania ofert został określony do dnia 12.07.2024 r. godz.14.30

14. Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail:
       przetargi@bestgum.pl. Powołując się na znak postępowania : 35/BGOS/TE/2024 – Dzierżawa myjek
       z zamkniętym obiegiem

           Formularz ofertowy należy zaszyfrować programem 7- ZIP i przesłać go wraz z pozostałymi
           załącznikami drogą elektroniczną na adres e-mail : przetargi@bestgum.pl.

           Termin przesyłania ofert : 12.07.2024 r. godz. 14.30

            Zamawiający prosi o przesłanie hasła do zaszyfrowanej oferty w dniu 12.07.2024 r. w godz.
            14.30 -15.00

   Uwaga: w korespondencji należy posługiwać się znakiem postępowania: 35/BGOS/TE/2024 – Dzierżawa
   myjek z zamkniętym obiegiem

15. Termin związania ofertą

       30 dni

16. Inne istotne informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego

      W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia procedury i kodeksu cywilnego.

17. Zastrzegamy sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

18. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji handlowych lub
      aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

      Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
      przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych w przypadku gdy zostaną złożone  
      co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

      Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert
      Wykonawcy.

      Zamawiający ma prawo odstąpić od aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych bez podania
      przyczyny i wybrać ofertę najkorzystniejszą.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji po
      przeprowadzonej aukcji elektronicznej. Negocjacje mogą być przeprowadzone za pomocą środków
      komunikacji elektronicznej np.: telefon, email.

19. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania zakupowego             

   i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

20. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie
      wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją ogłoszenia.

21. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykorzystywaniem
      zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
      trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępnianie osobom trzecim jedynie za zgodną wola Stron,
      przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu
      udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.,
      przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE
      odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej
      PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z
      przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu
      podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

22. SWZ oraz dokumentacja do pobrania (załączniki poniżej)

UWAGA !

INFORMACJA Z DNIA 05.07.2024 R.

Zapytanie Oferenta: 

Chcielibyśmy przedstawić ofertę na alternatywną technologie czyszczenia, która nie wymaga wymian płynu myjącego co 4 miesiące. Czy możemy przedstawić taką ofertę z naszymi uwagami, czy zostanie ona odrzucona z powodu nie spełniania wymagań OPZ?
Możemy oczywiście wymieniać płyn częściej , ale podniesie to cenę dzierżawy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje alternatywną technologię czyszczenia i wymaga wymiany płynu myjącego  co 4 miesiące.

SWZ
Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Zał. 2 - Formularz ofertowy.
Zał. 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
Zał. 4 - Oświadczenie o zachowaniu poufności.
Zał. 5 - Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Aukcji Elektroniczne.
Zał. 6 - Oświadczenie Oferenta mającego siedzibę poza granicami RP.
Zał. 7 - Oświadczenie o akceptacji Dobrych Praktyk Zakupowych.
Zał. 8 - Oświadczenie o akceptacji Kodeksu Postępowań dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE.
Zał. 9 - Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat i składek wobec ZUS, KRUS i US.
Zał. 10 - Oświadczenie o zapoznani się z Klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.
Zał. 11 - Oświadczenie Oferenta o sankcjach.
Zał. 12 - Protokół przekazania myjek
Zał. 13 - Projekt umowy
Zał. 14 - Oświadczenie o akceptacji projektu umowy